ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2020, ທີ່ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດການສຳພາດ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ກ່ຽວກັບຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ.

ສຳລັບ ຂະແໜງການວຽກງານຂອງ ປທສ ກໍເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານຮອບດ້ານ, ການຫັນເປັນການຜະລິດ, ການຄ້າຂາຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ລະບົບອຸດສາຫະກຳຫັນເປັນທັນສະໄໝດ້ວຍລະບົບ ດີຈີຕອນ (Digital).

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງການ ປທສ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຢືນຢູ່ໃນອັນດັບແຖວໜ້າ, ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສື່ສານຂອງ ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍປະເພດບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ວາງວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ຄື ” ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຍືນຍົງ, ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ “. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ກຳນົດຍຸດທະສາດໄລຍະ 10 ປີ ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ:

 1. ດ້ານການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.
 2. ດ້ານນິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ປທສ ຫຼາຍກວ່າ 52 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 7 ສະບັບ.
 3. ດ້ານການນຳພາ-ຊີ້ນຳການປັບປຸງ ຈຸລະພາກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປັບປຸງບໍລິສັດໂທລະຄົມ ໃນການຫັນເປັນບໍລິສັດຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງດຳເນີນກວດກາ ແລະ ປັບປຸງບໍລິສັດໄປສະນີລາວ.
 4. ດ້ານການພັດທະນາໄປສະນີຫັນໄປສູ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ປັບປຸງຫັນໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງແບບເອເລັກໂຕຼນິກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າຊ່ວຍໃນການບໍລິການໃນຮູບແບບຕ່າງໆ.
 5. ດ້ານການພັດທະນາພື້້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 6. ດ້ານວຽກງານດາວທຽມລາວ ໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງດາວທຽມລາວ ດວງທຳອິນຂື້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ໃນທ້ານປີ 2015 ມາຮອດປະຈຸບັນດາວທຽມລາວໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ ເຊົ່າຊ່ອງສັນຍາດາວທຽມ ທັງໝົດ 22 ຊ່ອງ, ໃຫ້ບໍລິການໂທລະພາບດາວທຽມ (DTH) 175 ຊ່ອງ ແລະ ດາວທຽມລາວມີສັນຍານຄວບຄຸມ 15 ປະເທດໃນພາກພື້ນອາເຊຍ.
 7. ດ້ານການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານທີ່ທັນສະໄໝ ດ້ວຍລະບົບ ດີຈີຕອນ (Digital).
 8. ດ້ານການສ້າງນະວັດຕະກຳ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ໄອທີຊີ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ.
 9. ດ້ານການສ້າງລາຍຮັບ ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຂອງຂະແໜງການ ປທສ ແມ່ນໄດ້ຢືນຢູ່ໃນລະດັບແຖວໜ້າ ໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດ.
 10. ດ້ານການຍາດແຍ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການພັດທະນາ (ODA) ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງການ ປທສ ຕະຫຼອດມາ.
 11. ໃນຊ່ວງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ຄື: ແນະນຳໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພິ່ມສັນຍາຂຶ້ນຕື່ມ, ຫຼຸດລາຄາອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄ່າໂທທຸກປະເພດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ-ຄວາມປອດໄພ. ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference) ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ບັນດາສຳນັກງານຂອງແຂວງ ທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມນີ້, ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ມີທິດທາງແຜນການ ຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ 4 ວຽກຈຸດສຸມທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຄື: ວຽກງານລັດຖະບານ ດີຈີຕອນ, ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ໄອຊີທີ, ວຽກງານລະບົບການຊຳລະສະສາງ ດີຈີຕອນ ແລະ ວຽກງານວິສາຫະກິດເກີດໃໝ່ (Startup) ແລະ ລະບົບນິເວດ ດີຈີຕອນ.

ທັງໝົດນີ້ ແມ່ນໝາກຜົນອັນສຳຄັນ ແລະ ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນທີ່ຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມໃຫ້ມີຄຸນນະພາບບົນພື້ນຖານຄວາມເໝາະສົມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຜົນກຳໄລ, ໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ພ້ອມທັງສະແດງເຖິງບົດບາດອັນຕັ້ງໜ້າໃນການເພິ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງລັດ ດ້ານໄອຊີທີ ທີ່ເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ແລະ ພື້ນຖານໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ຫັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ຢ່າງແຂງແຮງ.

Medialaos MMD