ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມ