ຕຶກອາຄານທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະກາຍເປັນສີຟ້າເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຕົວແທນໄວໜຸ່ມໄດ້ກ່າວອອກສຽງ ແລະ ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງປະເທດ ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສຳລັບເດັກທຸກໆ ຄົນ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020 ໃນຂະນະທີ່ໂລກພ້ອມກັນເປັນໜຶ່ງໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກໂລກ ວັນທີ 20 ພະຈິກ2020 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ເດັກທຸກໆ ຄົນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກ; ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ເດັກຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສິດທິພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຂະຫຍາຍກະບອກສຽງຂອງເດັກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ບອກກ່າວເຖິງອະນາຄົດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.

ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້ ພກເຮົາມີໂອກາດສະເພາະໃນການຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ໃນໄລຍະຂອງການປິດເມືອງເດັກຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຮໍ່າ ຮຽນ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໂລກພະຍາດ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜື່ງເຖິງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາພວກເຮົາຈະກ້າວເຂົ້າໄປອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາ ກ່າວໂດຍ ພະນະທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກໃນທົ່ວໂລກ ໃນໄລຍະຂອງການປິດເມືອງຢູ່ ສປປລາວ ເດັກຫຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຮໍ່າຮຽນ, ວຽກງານສາ ທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຫຼາຍຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກລະບາດ.


“ວັນເດັກໂລກນີ້ແມ່ນເປັນໂອກາດສະເພາະຂອງທຸກຄົນໃນການຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງປະເທດລາວ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການສຳລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມທຸກໆ ຄົນ ກໍ່ຄື ຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ອົງການຢູນີເຊັບ ຄຽງຄູ່ກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ພ້ອມກັນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຊີວິດທີ່ປອດໄພຂອງເດັກທຸກໆ ຄົນ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ” ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກໂລກນີ້ ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຈະກ່າວອອກສຽງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ ພວກເຂົາຈະນໍາໃຊ້ສະຖານີວິທະຍຸ ລວມທັງສະຖາ ນີວິທະຍຸຊາວໜຸ່ມລາວ FM90 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງທາງດີຈິຕອນຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ເປັນບ່ອນກ່າວນໍາສະເໜີສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງດ້ານສຶກສາ, ທີ່ການລົງທືນໃນຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຜ່ານທາງດິຈິຕອນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ; ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກໆ ຄົນ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ; ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸມໃສ່ບັນຫາຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງການປົກປ້ອງເດັກທຸກໆ ຄົນໃຫ້ປອດໄພຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະ ໃນຊີວິດຈິງ.


ທ່ານ ປອ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ວຽກງານການພັດທະນາໄດ້ຖືເປັນບູລິມະສິດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງໂລກພະຍາດ ” ທ່ານຍັງກ່າວອີກຕື່ມກ່ຽວກັບການຮັບຟັງສຽງຂອງເດັກທຸກໆ ຄົນວ່າ: “ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້-ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບພວກເຂົາ ເພື່ອວາງແຜນອອກແບບອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສາມາດຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ ສຳລັບເດັກທຸກໆ ຄົນໃນ ສປປ ລາວ.”
ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິເດັກ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະ ນະສຸກຕືກໃໝ່ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະຖືກສາດສ່ອງແສງສີຟ້າ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020.
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີນີ້ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວມທັງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ອົງການຢູນີເຊັບ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ເດັກທຸກໆ ຄົນ ຈະພ້ອມກັນຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາໂດຍອີງຕາມວິໄສທັດຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ທີ່ໄດ້ມີການເຊັນຮັບຮອງ ໃນປີ 2019 ແລະ ພ້ອມປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຮັບຮູ້ວິໄສທັດນີ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະມີໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບເດັກທຸກໆ ຄົນ ໃນກອງປະຊຸມເພື່ອການຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ສໍາລັບຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020 ນີ້.
ສືບຕໍ່ຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2020 ຮອງເຈົ້າແຂວງທັງ 18 ແຂວງຈະໄດ້ພົບປະກັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບພັນທະ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນລະດັບພາກພື້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຢູນິເຊັບ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ຈັດຕັ້ງການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມເພື່ອຮັບຟັງສຽງຂອງພວກເຂົາ ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020 ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມກໍາລັງປະເຊີນກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງພວກເຂົາ ສຳລັບປີ 2030.
ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນໍາທູດສັນທາວະໄມຕີຂອງ ອົງການຢູນີເຊັບ Ishmael Beah, David Beckham, Orlando Bloom, Millie Bobby Brown ແລະ Priyanka Chopra Jonas ໃນການສົນທະນາອອນລາຍ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກໂລກ ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ມີຊື່ ສຽງ ຈະໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາໄວໜຸ່ມຈາກທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນຢູ່ພວກເຂົາ ລວມທັງບັນຫາທີ່ເກີິດຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ ວິທີທີ່ພວກເຂົາຈະຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ.

#ພາບ-ຂ່າວ: ມີເດຍລາວ