ວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ອົງການຢູນິເຊັບໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ (MPI) ຜ່ານກົມຮ່ວມມືສາກົນ (DIC) ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຈຳເປັນໃນການ​ຫັນເປັນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກແບບດີຈີຕອລ​ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລັດຖະບານ ແຫ່ງສປປລາວ ໃນດ້ານຄວາມ​ສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມ​ໃນຊ່ວງ​ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ​ -19.
ອຸປະກອນທີ່ອົງການຢູນິເຊັບ​ສະໜອງໃຫ້ປະກອບມີຄອມພີວເຕີ້ PCs ຂະໜາດນ້ອຍຈໍານວຍ ​6 ໜ່ວຍ ແລະ Tablets ​ 8 ໜ່ວຍ​ ພ້ອມທັງ​ແອັບພລິເຄຊັນ Android ສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການພາກສະໜາມ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ​ສະເພາະຕໍ່​ການນຳໃຊ້ພາຍໃນ MPI/DIC ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບກຳຕົວເລກຂໍ້ມູນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາແບບ​ທາງການ (ODA) ​ໃນຊ່ວງ​ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ອຸປະກອນ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນ Android ມີມູນຄ່າລວມປະມານ 19,620 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອຕອບສະໜອງຢ່າງໄວວາ (RRF) ທີ່ອົງການ​ UNDP ພວມ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບ MPI.
ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ກ່າວວ່າ: “ການປະສານສົມທົບ ໃນ​ການກຳນົດເປົ້າໝາຍໃສ່​ວຽກງານການ​ຟື້ນຟູາກພະຍາດໂຄວິດ​​-19 ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ​ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະສານງານຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກະແສການເງິນ​ທີ່ຫຼັງໄຫຼເຂົ້າມາຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການສ້າງແຜນງານ​, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊັບພະຍາກອນ ແລະ ​ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຕົວທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ​”.
ເມື່ອລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ປະກາດປິດຕົວ​ໃນທົ່ວປະເທດໃນຕົ້ນປີ 2020 ເພື່ອຄວບຄຸມການ​ລະບາດ, ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງລະ ບົບເອກະສານແບບເຈ້ຍສໍທີ່ໄດ້​ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນໃນບັນດາໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ພົ້ນເດັ່ນຈົນເປັນທີ່​ປະຈັກຕາ​​ ແລະ MPI/DIC ໄດ້ປະເຊີນ​ກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ​ ໃນການວາງແຜນການ ແລະ ການປະສານງານຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ ຊຶ່ງເນື່ອງມາຈາກ​ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືດີຈີຕອນ ແລະ ປະເດັນບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ສຳລັບບຸກຄະລາກອນໃນບັນດາ​ແຂວງ.
ອີງຕາມການປຶກສາຫາລືຂອງອົງການ UNDP ກັບ MPI, ຂົງເຂດ​ການສະໜັບສະໜູນທີ່ໄດ້​ກຳນົດວ່າເປັນສິ່ງສຳ ຄັນຕໍ່ການດຳເນີນງານສຸກເສີນ ໃນປະຈຸບັນກໍ​ຄື​ໃນອະນາຄົດທີ່ລັດຖະບານປະຕິບັດງານ ແມ່ນ​ຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນ​ການເຮັດວຽກແບບດີຈີຕອລ. ສະ ນັ້ນ ຈິ່ງມີ 2 ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ RFF ຄື​: ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນ​ການເຮັດວຽກແບບດີຈີຕອລ​ພາຍໃນ MPI/DIC ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານ​ຄວາມສາ ມາດໃນການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ ຊຶ່ງ​ເປັນຈຸດປະສານງານຂອງປະເທດ ສຳລັບການຕອບໂຕ້ອື່ນໆຕໍ່ພະຍາດໂຄວິດ​ -19​ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານສາທາລະນະສຸກ​ ແລະ ເພື່ອປະສານງານທຸກ​ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດ ທະນາແບບທາງການ (ODA) ທີ່ເຂົ້າມາ; ແລະ ​ອັນທີສອງ, ແມ່ນເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ODA ແບບອອນໄລນ໌​ ໂດຍມີຕົວເລກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ສຳລັບການຕອບໂຕ້​ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕໍ່ການລະບາດ​ຂອງພະຍາດໂຄວິດ​ -19​ ແລະ ຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນໃນຕໍ່ໜ້າ​.
ທ່ານ ດຣ. ນາງ ປີອາ ເຣເບໂລ ບຣີໂຕ​, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ​ຢູນິເຊັບ​ ປະຈຳສປປລາວ ກ່າວວ່າ: “ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຢູນິເຊັບຈະເປັນການຊ່ວຍເສີມ​ກັນກັບ​​ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົງການ UNDP ໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ​ການບໍລິການ. ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຈະເປັນຕົວເລັ່ງລັດ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເສີມສ້າງ ການບໍລິການທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານໃນທົ່ວອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານໃຫ້ມີປະສິດທິ ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ​.”
ຮາດແວ IT ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນ Android ທີ່ອົງການ​ຢູນິເຊັບ​ ​ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ MPI ຈະສະໜັບສະໜູນ DIC, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ​ການເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອ​ຟື້ນຟູຈາກການ​ລະບາດ, ພ້ອມທັງ​ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ​​ DIC ໃນການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຈັດສົ່ງ ODA ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຊ່ວງການລະບາດ​ຂອງພະຍາດໂຄວິດ​ -19​. ຕົວເລກຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ODA ແບບອອນໄລນ໌​ ​​ຈະເປັນສິ່ງ​ສຳຄັນສຳລັບ DIC ໃນການເກັບກຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອ​ປະສານງານການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການລະດົມຊັບພະຍາກອນຢ່າງ​ມີປະສິດຕິຜົນໃນຊ່ວງ​ການ​ລະບາດ.