ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3439/ສທ ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2020 ນີ້ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດເກັບເງີນຄ່າບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊື່ງຄ່າບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະເລີ່ມຈາກ 50.000-1.200.000 ກີບ/ຄັ້ງ ສ່ວນລາຍຮັບຈາກຄ່າບໍລິການກວດວິເຄາະ, ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປີ່ນປົວໃນໂຮງໝໍແມ່ນຮັກສາໄວ້ໃນບັນຊີເງີນຝາກ ຂອງກົມຄັງເງີນແຫ່ງຊາດ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້: