ອີງໃສ່ສະພາບການແຜ່ກະຈາຍພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດໄທ ທີ່ເກີດຈາກຕະຫຼາດອາຫານທະເລ ແລະ ທາງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂອງລາວ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການຫ້າມນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວອາຫານທະເລສົດ ແລະ ອາຫານແຊ່ແຂງ ຈາກປະເທດໄທ ທຸກປະເພດ.

  • ໂຄວິດ-19 ແມ່ນເກີດຈາກຜູ້ຂາຍອາຫານທະເລຕິດ ໂຄວິດ-19 ຈາກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ
  • ເຊື້ອໂຄວິດຈາກຜູ້ຂາຍໄປຕິດຢູ່ນຳອາຫານທະເລທີ່ລາວຂາຍດ້ວຍການໄອຈາມ ແລະ ການຈັບບາຍອາຫານທະເລທີ່ລາວຂາຍ
  • ມີຄົນໄປຊີ້ອາຫານທະເລນຳລາວ ແລະ ໂຄວິດກໍ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຜູ້ໄປຊື້ອາຫານທະເລນັ້ນໆ
  • ເຊື້ອໂຄວິດຈະຕິດຢູ່ນຳອາຫານທະເລ ແລະ ອາຫານແຊ່ແຂງໄດ້ດົນຍ້ອນອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມເຢັນ ແລະ ເຊື້ອຢູ່ນຳຄວາມເຢັນໄດ້ດົນ
  • ການທີ່ເຮົາຈະກິນອາຫານທະເລຕ້ອງກິນສຸກ, ສະອາດ (ເຊື້ອຈະຕາຍເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ)
  • ລ້າງມືກ່ອນຈັບບາຍປາກ, ດັງ, ຕາ
    ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທຸກໆ ທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕື່ນໂຕປ້ອງກັນຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ໂຄວິດລະບາດໃນບ້ານເຮົາ.