ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເລກທີ 2703/ຫກຊ.ອດທ ລົງວັນທີ 27/12/2020 ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເວລາໃນການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊີມເນັດໃນທົ່ວປະເທດ.

ສະນັ້ນເພື່ີອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020,030) ແລະ ຊີມເນັດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໄລຍະທີ 1: 01/01/2021 -31/05/2021 ສືບຕໍ່ຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020,030) ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສຳລັບເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃນໄລຍະນີ້ເລກໝາຍໂທລະສັບຈະຍັງສາມາດນຳໃຊ້ ໂທເຂົ້າ-ອອກ ໄດ້ປົກກະຕິ.

ໄລຍະທີ 2: 01/06/2021-30/06/2021 ເລກໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020,030) ແລະ ຊີມເນັດ ແມ່ນຍັງສາມາດຮັບໂທລະສັບໄດ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້ (ຍົກເວັ້ນເບີສຸກເສີນ) ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼີ້ນເນັດໄດ້ແຕ່ຍັງຈະຮັກສາມູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນລະບົບ.

ໄລຍະທີ 3: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/07/2021 ເລກໝາຍເລກທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020,030) ແລະ ຊີມເນັດ ຈະຖືກປິດການນຳໃຊ້ບໍ່ສາມາດ ໂທເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ຫຼີ້ນເນັດໄດ້, ແຕ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຈະຍັງຮັກສາສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເດີມ ຂອງໝາຍເລກດັ່ງກ່າວໄວ້ ແລະ ສາມາດເປີດຄືນໄດ້ໃຫ້ເຈົ້າຂອງເລກໝາຍຄືນພາຍໃນໄລຍະເວລາ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໄລຍະທີ 3.