ຈີນໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງແດ່ໃນປີ 2020 ທີ່ປັ່ນປ່ວນ?:
ສະຫຼຸບ:
1/. 2020 ເປັນປີທີ່ເກີດຄວາມປັ່ນປ່ວນຕະຫລອດປີ ຈາກໂຄວິດ-19.
2/. ເປັນປີທີ່ປະຊາຊົນຈີນໄດ້ຮູ້ແຈ້ງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບການປົກຄອງໃນໂລກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ-19.
3/. ເປັນປີທີ່ຈີນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ແລະເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ໃນເວລາທີ່ ອະເມຣິກາ ແລະ ຕາເວັນຕົກ ປລາໄຊໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດຽວກັນ.
4/. ເປັນປີທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບການປົກຄອງຂອງຈີນ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບໃນສັງຄົມ, ສຸມໃສ່ຊ່ອຍເຫລືອປະຊາຊົນໃຫ້ຢູ່ດີມີສຸກ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຂອງລະບົບຂອງຈີນ ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ ອະເມຣິກາ ແລະ ຕາເວັນຕົກທີ່ອ້າງເອົາປະຊາທິປະໄຕແລະສິດເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນ ຈຶ່ງເກີດສະພາບການແຜ່ລາມຂອງໂຄວິດ-19 ໃນປັດຈຸບັນ ແລ້ວຫັນໄປກ່າວຫາຈີນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂ່າວ: https://www.globaltimes.cn/page/202012/1211389.shtml