ນິໃສຂອງຄົນກຳລັງຈະເປັນເສດຖີໃນໄວໆ ນີ້:

  • ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຄວາມສຳເລັດໄວ້ລ່ວງໜ້າ
  • ເບີ່ງ ແລະ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທຸກໆ ມື້
  • ໃຊ້ເງີນໜ້ອຍກວ່າທີ່ຫາມາໄດ້
  • ສ້າງຄຸນຄ່າໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
  • ບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້ເຖີງວ່າບໍ່ເປັນໄປຕາມຄາດຫັວງ
  • ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ
  • ເປັນຄົນໃຈກວ້າງ ແລະ ບໍ່ເຫັນແກ່ໂຕ