ຮອຍຊໍ້າແມ່ນທຸກໆ ຄົນເຄີຍເປັນ ອາດຈະເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແຕ່ບາງເທື່ອສາເຫດກໍ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກອຸບັດຕິເຫດ ມາເບີ່ງສາເຫດນຳກັນເລີຍ!

ການຍົກເຄື່ອງໜັກ

ການຍົກເຄື່ອງໜັກເປັນໜື່ງສາເຫດໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຮອຍຊໍ້າ ເປັນແບບນີ້ເພາະເສັ້ນເລືອດອາດຈະມີຄວາມອ່ອນເພຍ ເມື່ອອອກກຳລັງກາຍຍົກເຄື່ອງໜັກເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຮອຍຊໍ້າໄດ້ ແຕ່ຮອຍຊໍ້ານີ້ບໍ່ເປັນອັນຕະ ລາຍ ເວລາຈະຍົກເຄື່ອງໜັກກໍ່ຄວນລະມັດລະວັງແດ່.

ການກິນຢາ

ຢາບາງຊະນິດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເສັ້ນເລືອດ ເຊັ່ນ: ແອສໄພລິນ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຂອງຮອຍຟົກຊໍ້າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າກິນແລ້ວມີອາການຟົກຊໍ້າຫຼາຍ ຄວນໄປພົບແພດ.

ພະຍາດເລືອດ

ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບເລືອດມັກຈະມີບັນຫາຮອຍຟົກຊໍ້າເລື້ອຍໆ ຖ້າມີອາການເຈັບປວດ ບວມ ເລືອດອອກຕາມແຂ້ວ ມີເລືອດເປັນຈຸດໆ ຫຼື ອາການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບເລືອດ ຄວນໄປພົບແພດດ່ວນ.

ຂາດສານອາຫານ

ຖ້າທ່ານມັກຈະເກີດເປັນຮອຍຟົກຊໍ້າເລື້ອຍໆ ທ່ານອາດກຳລັງຂາດວິຕາມິນ ແລະ ຄວນຫາວິຕາມິນເສີມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວິຕາມິນບີ 12 ວິຕາມິນເຄ ແລະ ວິຕາມິນຊີ ໃນສານອາຫານທີ່ພົບເຊັ່ນ: ວິຕາມິນບີ 12 ແມ່ນຕັບ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ນົມ ໄຂ່ແດງ ເນີຍ ປາ ຊີ້ນໝູ ຊີ້ນງົວ ວິຕາມິນເຄ ແມ່ນກ້ວຍ ໄຂ່ ໝາກຖົ່ວ ແລະ ປາ ວິຕາມິນຊີ ແມ່ນປະເພດໝາກໄມ້ ໝາກກ້ຽງ ແລະ ໝາກສີດາ.

ຮໍໂມນ

ຮໍໂມນທີ່ປ່ຽນແປງເປັນອີກໜື່ງສາເຫດຂອງຮອຍຊໍ້າ ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດກັບເພດຍິງທີ່ໝົດປະຈຳເດືອນ ທີ່ຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນຕໍ່າລົງເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດ ເສັ້ນເລືອດຝອຍບາງ ແລະ ແຕກງ່າຍ.

ອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ

ອາຍຸເພີ່ມ ຮ່າງກາຍກໍ່ເຊື່ອມລົງໄປຕາມການເວລາ ຫຼອດເລືອດຂອງທ່ານກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຍີ່ງອາຍຸເພິ່ມຂື້ນທ່ານຈະເຫັນຮອຍຟົກຊໍ້າໃນຜິວໜັງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂາ.

ພະຍາດເບົາຫວານ

ພະຍາດເບົາຫວານຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນເບົາຫວານຈີ່ງມັກມີຮອຍຊໍ້າໄດ້ງ່າຍໃນໄລຍະທຳອິດ ຖ້າເກີດວ່າທ່ານມີອາການ ເຊັ່ນ: ບາດນານເຊົາ ຫິວນໍ້າເລື້ອຍໆ ເມື່ອຍງ່າຍ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອກວດຮ່າງກາຍ ເພື່ອປີ່ນປົວໄດ້ທັນເວລາ.