ທ່ານ ຄຳປະສົງ ຂົງຄຳ ເຈົ້າເມືອງ ທ່າປາງທອງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2020ຜ່ານມາເມືອງທ່າປາງທອງສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີແຜນພັດທະນາເສກຖະກິດ – ສັງຄົມ ໃນດ້ານການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງເມືອງໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບເກືອບ 4% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຈີດີພີ ປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 402,58 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ ເກືອບ 99% ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກຳ 311,31 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂື້ນ 5% , ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 43,25 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂື້ນເກືອບ 6% ຂະແໜງບໍລິການ 48,02 ຕື້ກີບເພີ່ມຂື້ນເກືອບ5%ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 8,76 ລ້ານກີບຫລືອເທົ່າກັບ 984 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ,ສະພາບການລົງທືນໄດ້ຮັບການສະໜອງທືນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາເສກຖະກິດ – ສັງຄົມຊື່ງລວມມີທືນຂອງລັດ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ , ການລົງທືນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ , ສິນເຊື່ອທະນາຄານລວມທັງໝົດ 54,33ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ການລົງທືນຂອງລັດ 5,58 ຕື້ກີບກວມ 10,3% ຂອງທືນທັງໝົດ , ທືນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 4,57 ຕື້ກີບກວມ 8,4% ການລົງທືນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ 40,28 ຕື້ກີບກວມ 74% ແລະ ສິນເຊື່ອທະນາຄານ 3,89 ຕື້ກີບກວມ 7%

ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ດ້ານກະສິກຳບປ່າໄມ້ ທົ່ວເມືອງຜະລິດເຂົ້າເປືອກໄດ້ທັງໝົດ 33 ພັນກວ່າໂຕນເທົ່າກັບ 89% ຂອງແຜນການປີ,ໃນນັ້ນເຂົ້ານາປິ 29 ພັນກວ່າໂຕນ , ເຂົ້ານາແຊງ 3 ພັນກວ່າໂຕນ,ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ 700 ກວ່າກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ດຸ່ນດ່ຽງໃນທົ່ວເມືອງມີເຂົ້າເຫລືອກິນ17 ພັນກວ່າໂຕນ ,ເຂົ້ານາປີມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດທັງໝົດ 9 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເພີ່ມຂື້້ນເກືອບ 45 ເຮັກຕາ , ເຂົ້ານາແຊງການຜະລິດໃນເຂດຊົນລະປະທານເຊສະລາລອງຈຳນວນ 703 ຄອບຄົວມີເກືອບ 800 ເຮັກຕາ , ນາຫວ່ານ 100 ກວ່າເຮັກຕາ , ນາຢອດ 4,5 ເຮັກຕາ ແລະນາດຳ 600 ກວ່າເຮັກຕາ ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບເຂົ້າ 4,34 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດ 3 ພັນກວ່າໂຕນ ນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງ 100% , ການປູກພືດສຳຮອງຊະນິດຕ່າງທໄດ້ທັງໝົດ ເກືອບ1 ພັນເຮັກຕາ , ໃນນັ້ນລະດູແລ້ງ 492 ເຮັກຕາ , ລະດູຝົນ 450 ເຮັກຕາ , ໄມ້ໃຫ້ໝາກ 247 ເຮັກຕາ , ສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບການປູກຝັງໃນເຂດຊົນລະປະທານເຊສະລາລອງໃຫ້ການເປັນສິນຄ້າເຊັ່ນ : ປູກເຂົ້າ 25 ຄອບຄົວ , ປູກພືດປະສົມປະສານ 19 ຄອບຄົວ.
ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມປີ 2021 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລ່ຍໃນລະດັບ 5,20% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງເມືອງ ທ່າປາງທອງໃຫ້ບັນລຸ 443,35 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍລາຍຮັບໃສ່ພົນລະເມືອງ 9,18 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບ 1 ພັນ 93ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ,ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກຳ 330,72 ຕື້ກີບຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4,65%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 48,64 ຕື້ກີບຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4,24% ຂະແໜງການບໍລິການ 53,99 ຕື້ກີບຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 5,42%,ດ້ານການຜະລິດເຂົ້າສູ້ຊົນຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາໃຫ້ໄດ້ 110 ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກລວມໃຫ້ໄດ້ເກືອບ40ພັນໂຕນ , ນາປີໃຫ້ໄດ້ເກືອບ10 ພັນເຮັກຕາ, ນາແຊງ 595 ເຮັກຕາ , ຊຸກຍູ້ການປູກພືດສຳຮອງຊະນິດຕ່າງໆ ໃນລະດູແລ້ງໃຫ້ໄດ້ 960 ເຮັກຕາ , ລະດູຝົນ 580 ເຮັກຕາ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ 340 ເຮັກຕາ