ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຄຳມ່ວນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ເຈົ້າແຂວງໆ ຄຳມ່ວນ, ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານໃນຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ, ຕະຫລອດຮອດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ອວນມາ ຂັນຕິຍະວົງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະອະນຸກຳມະການເລຂານຸການໄດ້ຜ່ານບົດສະຫລຸບຜົນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ : ເຊິ່ງເຂດເລືອກຕັັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັັ້ງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX ຈໍານວນ 12 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ ໃນນັັ້ນ: ຜູ້ລົງສະໝັກທີີ່ມາຈາກສູນກາງ 4 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ລົງສະໝັກຈາກແຂວງມີ 8 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັັ້ງເປັນ ສສຂ ມີ 50 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ, ໃນນັັ້ນ: ຜູ້ລົງສະໝັກ ຈາກຂັັ້ນແຂວງມີ 20 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ລົງສະໝັກຈາກຂັັ້ນເມືອງມີ 30 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ.

ການປ່ອນບັດເລືອກຕັັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ແມ່ນໄດ້ ເລີີ່ມແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021 ຈົນຮອດເວລາ 17:00 ໂມງ. ສາມາດສໍາເລັດການປ່ອນບັດເລືອກຕັັ້ງໄດ້ 100% . ໃນທົ່ວແຂວງມີ ໜ່ວຍປ່ອນບັດທັງໝົດ 369 ໜ່ວຍ, ມີຈໍານວນຜູ້ມາໃຊ້ສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັັ້ງຕົວຈິງທັງໝົດ 233.362 ຄົນ, ອັດຕາສະເລ່ຍຜູ້ມາໃຊ້ສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັັ້ງເທົົ່າກັບ 102,09% ຂອງຈໍານວນຜູ້ມີໜ້າຕົວຈິງ, ການນັບຄະແນນໃນບັນດາໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັັ້ງທັງໜົດ 369 ໜ່ວຍ, ມີ 738 ຫີບປ່ອນບັດ, ມີຖົງບັດເຄືີ່ອນທີີ່ 52 ຖົງ, ມີ ບັດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ລວມທັງໝົດ 233.362 ບັດ, ບັດຖືກຕ້ອງ 233.362 ບັດ, ເທົົ່າກັບ 100%.

ສໍາລັບບັດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງເອົາ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ທົົ່ວແຂວງມີທັງໝົດ 233.362 ບັດ, ບັດຖືກຕ້ອງ 233.362 ບັດ, ເທົົ່າກັບ 100%. ພ້ອມດຽວກັນຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ພ້ອມທັງ ສາຍເຫດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພ້ອມນັ້ນບັນດາທ່ານຕາງໜ້າອະນຸກໍາມະການແຕ່ລະພາກສ່ວນຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຂົ້າໃສ່ເນື້ອໃນບົດສະຫຼຸບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂສະພາບຄວາມເປັນຈິງ. ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງຜົນການເລືອກຕັ້ງທາງຄະນະອະນຸກໍາມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງຈະໄດ້ຖະແຫຼງຜ່ານສື່ມວນຊົນໃນວັນຕໍ່ໄປ.