ຕັ້ງແຕ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຈົນເຖົ້າແກ່ຊະລາ ບໍ່ເຄີຍນອນພູຜາ ຕູບເຕັນແຄມນໍ້າ ວັນນີ້ເຖິງຍາມແລ້ວ ນອນແຮມຄືນຜ່ານ ຈິດໃຈຍັງສະທ້ານ ອົງໄທ້ແຜ່ນທະພີ.

ນອນບໍ່ດີຄືຢູ່ບ້ານເຮືອນຊານເຄີຍຢູ່ ປູເສື່ອແຂງນ້ອຍໆ ນອນເນີ້ງປວດໂຕ ບໍ່ພໍຄາວໂປໂລຂຶ້ນ ເປັນຫລັບໆ ຕື່ນໆ ບໍ່ແມ່ນຄືນນອນແນບນີ້ງຝັນກ້ຽວກ່ຽວເຮືອນ

ຕັ້ງ Camping ຍາມດວງເດືອນຂຶ້ນ ສະຫລອງໄຊມ່ວນຊື່ນ ເດິກດື່ນຂ້ອນຊີ່ແຈ້ງ ຈຶ່ງໂງໂຄ້ງເຂົ້ານອນ (ໝູ່ບອກ) ແຕ່ວ່າໃນຕອນນີ້ກາຍາອິດອ່ອນ ຖ້າວ່າຮອດຂ້ອນແຈ້ງ ຊີ່ຕາຍແທ້ແນ່ນອນ ທ່ານເອີຍ.