ຮ່ອງຮອຍຄວາມເສຍຫາຍຈາກນຳ້ຖ້ວມເຂດບ້ານວາປີເມືອງວາປີແຂວງສາລະວັນ ຂະນະທີ່ ຊາວບ້ານບອກນຳ້ຖ້ວມເທື່ອນີ້ຮ້າຍແຮງຫລາຍ.