ແມ່ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ລະດັບນໍ້າເລີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ຊັງຕີແມັດ( 15, 05 ແມັດ. ວັນທີ 7/9/2019: 15,03 ຊມ. ລະດັບເຕືອນໄພແມ່ນ 13,50 ຊມ ) ຈຸດວັດແທກ ຕົ້ນແຫນ