ສະພາບນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງຈຳພອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ, ນໍ້າຍັງສືບຕໍ່ຍື່ງ ຂຶ້ນ, ເຂດເທສະບານເມືອງລະດັບນໍ້າທຽບໃສ່ເວລາຫົວຄໍ່າວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ10 ຊັງຕີແມັດ, ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມຂຶ້ນໄປຢູ່ ບ່ອນສູງ, ທັງບ່ອນທີ່ທາງອໍານາດການປົກຄອງຈັດໃຫ້ແລະນໍາເຮືອນພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ ຄຽງ. ຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືືອສຸກເສີນນີ້ຍັງແມ່ນປະເພດອາຫານແຫ້ງທີ່ພ້ອມ ກິນໄດ້ເລີຍ, ລວມເຖິງເຂົ້າ, ນໍ້າ, ສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນອື່ນໆ ພ້ອມທັງເຮືອ ( ຖ້າເປັນ ເຮືອຈັກຕ້ອງການພ້ອມຄົນຂັບ) ແລະອື່ນໆ.