ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໂຄງປະກອບເສດຖະກິດພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ທອງພັນ ຈັນຖາວອນ ຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ທ່ານ ຊົງ ທໍ່ ຮອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ຕົງ ວາງຊົງ ຫົວໜ້າພາກວິຊາເສດຖະສາດ ຄະນະບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງການວິໄຈ ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຜົນການວິເຄາະໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃນພາກເໜືອຂອງລາວເຫັນວ່າ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ບໍລິການ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2011-2015 ແມ່ນມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 26.199.518.13 ລ້ານກີບ ກວມເອົາ 82,60% ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ, ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ ມູນຄ່າ 3.327.396.16 ລ້ານກີບ ກວມເອົາ 10,49%, ສໍາລັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກໍາແມ່ນກວມເປີເຊັນໜ້ອຍກວ່າໝູ່ເຊິ່ງມີມູນຄ່າ 2.192.144.72 ລ້ານກີບ ກວມເອົາ 6,91% ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ.

ດ້ານລາຍຮັບລວມ ຂອງ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ຈົນເຖິງປີ 2013, ເຊິ່ງປີ 2014 ແມ່ນຫຼຸດລົງໂດຍປຽບທຽບກັບປີ 2013, ແຕ່ມາເຖິງປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ, ສໍາລັບລາຍຮັບຈາກ 3 ຂະແໜງການ ເຊິ່ງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳມີມູນຄ່າສູງກວ່າໝູ່ກວມສັດສ່ວນໂດຍສະເລ່ຍ 41% ຂອງລາຍຮັບລວມ, ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງກະສິກຳ ກວມສັດສ່ວນສະເລ່ຍ 36% ຂອງລາຍຮັບລວມ ແລະ ລາຍຮັບໃນຂະແໜງທີ່ໜ້ອຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການກວມສັດສ່ວນ 23% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ.

ຜົນການປະເມີນຄ່າຄວາມສໍາພັນດ້ວຍແບບຈໍາລອງ Pooled regression Model ເຫັນວ່າ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການກະສິກຳ (IA) ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ (GDP) 8 ແຂວງພາກເໜືອໃນທິດທາງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນດ້ວຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,05, ເຫດຜົນເນື່ອງຈາກການຜະລິດກະສິກຳເປັນໄລຍະຍາວ ມີການໃຊ້ທຶນຫຼາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຈະມີການເກັບຜົນຜະລິດເປັນໄລຍະຍາວ, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ (II) ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ (GDP) 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນທິດທາງດຽວກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,01, ສໍາລັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງການບໍລິການ (IS) ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນທິດທາງດຽວກັນ ດວ້ຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,05;

ສໍາລັບການປະເມີນຄ່າຄວາມສໍາຄັນດ້ວຍ ແບບຈໍາລອງ Dynamic Model ພົບວ່າຜົນຂອງການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ (IA) ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ (GDP) 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນທິດທາງດຽວກັນໃນໄລຍະຍາວ ດ້ວຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,01, ສໍາລັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ (II) ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ (GDP) 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນທິດທາງທີ່ກົງກັນຂ້າມດ້ວຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,01, ໝາຍຄວາມວ່າ ການໃຊ້ທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຫຼາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຈະມີການລົງທຶນໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງໃນອະນາຄົດ ແລະ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການບໍລິການ (IS) ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ (GDP) 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະຍາວໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,01.

ຜົນການທົດສອບຄວາມເປັນເຫດ ເປັນຜົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວລະຫວ່າງ GDP ກັບ IA ເຫັນວ່າໃນໄລຍະສັ້ນ GDP ບໍ່ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດມີການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ແຕ່ການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ສໍາລັບໄລຍະຍາວການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳກັບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດລ້ວນແຕ່ເປັນຜົນຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມເປັນເຫດເປັນຜົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວລະຫວ່າງ GDP ກັບການລົງທຶນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ II ໃນໄລຍະສັ້ນ GDP ບໍ່ເປັນຜົນຕໍ່ການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນຕໍ່ເສດຖະກິດສໍາລັບໄລຍະຍາວການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກັບເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດລ້ວນແຕ່ເປັນຜົນຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຜົນການກວດສອບຄວາມເປັນເຫດເປັນຜົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວລະຫວ່າງ GDP ກັບການບໍລິການ (IS) ເຫັນວ່າໃນໄລຍະສັ້ນ GDP ແລະ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການບໍລິການ (IS) ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສໍາລັບໄລຍະຍາວການລົງທຶນໃນຂະແໜງການບໍລິການ ກັບເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດລ້ວນແຕ່ເປັນຜົນຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ.

…………
ຂ່າວ: ບຸນທີ.