ນີ້ຄືຄວາມອຸດົມສົມບູນພາກໃຕ້ຂອງລາວເຮົາ. ເຖິງພາຍຸທີ່ນຳມາດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍ, ນໍ້າກໍຖ້ວມຫລາຍແຫ່ງໃນແດນໃດ້ ແຕ່ມັນກໍໄດ້ນຳຄວາມອຸດົມສົມບູນມາພ້ອມເຊັ່ນກັນເຫັນແລ້ວຢາກກ້ອຍແຊບໆເດ.