ຜົນຮ້າຍຂອງຢາສູບມີຫຼາຍເຊັ່ນ: ສ່ຽງເປັນໂລກມະເຮັງປອດ, ສ່ຽງເປັນມະເຮັງໃນປາກ, ເຊື່ອມສະມັດທາງເພດ, ມີກີ່ນປາກແຮງ ອື່ນໆ… ນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍຕົງຕໍ່ຜູ້ສູບຢາແລ້ວ ຢາສູບຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນອ້ອມຂ້າງ ຊື່ງເຮົາມີວິືີໃຫ້ທ່ານເຊົາຢາສູບດ້ວຍຕົນເອງເຊັ່ນ:

  1. ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ
  2. ກິນໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດສົ້ມ ຈະຊວ່ຍຫິວຢາສູບຫຼຸດລົງ
  3. ໃຈແຂງຢ່າຍອມແພ້ກັບຄວາມຢາກ
  4. ບໍ່ໃຫ້ປາກຫວ່າງ ຕ້ອງຊອກແນວມາຢ້ຳ