ການແລ່ນແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ເຮົາສາມາດເລືອກວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ເຈັບຂາໜ້ອຍລົງ

  • ເລີ່ມຈາກການຍ່າງໄວ ຫຼື ອາດຈະແລ່ນຊ້າໆ ໄລຍະເວລາແມ່ນ 5 – 10 ນາທີ ກ່ອນຈະແລ່ນເຕັມທີ່ເພື່ອໃຫ້ກ້າມເນື້ອ ລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດ ແລະ ລະບົບຫາຍໃຈໄດ້ປັບຕົວ ກ່ອນອອກກຳລັງກາຍ .
  • ບໍ່ຄວນແລ່ນຂື້ນຄ່ອຍ ຫຼື ລົງຄ່ອຍ ແຕ່ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງແລ່ນຂື້ນຄ່ອຍ ຫຼື ລົງຄ່ອຍ ຄວນກື້ງໂຕໃຫ້ຊື່ ເພາະແຮງດັນຂອງຄ່ອຍອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຫຼັກ.
  • ບໍ່ຄວນແລ່ນແບບກ້າວຍາວ, ໃຫຍ່ ເພາະຫົວເຂົ່າຈະງໍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດເຈັບຫົວເຂົ່າງ່າຍ ແລະ ຄວນເອົານໍ້າໜັກໄປທີ່ສົ້ນຕີນ.
  • ຢືດຂໍ້ໃຫ້ສຸດໃນທິດທາງຕ່າງໆ ແລ້ວຄ້າງໄວ້ເວລາ 10-15 ວິນາທີ ເຮັດຊໍ້າກັນປະມານ 5-10 ເທື່ອໂດຍເນັ້ນໃສ່ກ້າມເນື້ອຫຼັກບໍລິເວນກ້າມເນື້ອຕົ້ນຂາທາງໜ້າ ແລະ ກ້າມເນື້ອຕົ້ນຂາທາງຫຼັງ.
  • ການເລືອກເກີບ ກໍ່ເປັນສີ່ງສຳຄັນຄວນເປັນແບບທີ່ມີພື້ນກັນກະແທກ, ນຸ້ມ ພໍດີກັບຕີນ ແລະ ເລືອກເກີບສຳລັບການແລ່ນໂດຍສະເພາະ.
  • ໝັ່ນບໍລິຫານກ້າມເນື້ອຕົ້ນຂາ ດ້ວຍການຢືດເຂົ່າໃຫ້ຊື່ ແລະ ຄ້າງໄວ້ ຄັ້ງລະ 5 ວິນາທີ ປະມານວັນລະ 10-20 ຄັ້ງເພື່ອຫຼຸດບັນຫາການປວດເຂົ່າໄລຍະຍາວ.