ອາກາດປ່ຽນແປງເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນແລ້ວ ນອກຈາກການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ປອດໄພຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ແລ້ວຍັງອາດຈະມີປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບປ່ວຍສຸກເສີນ ຊື່ງຕ້ອງຄວນລະມັດລະວັງ ໄພອັນຕະລາຍໃນລະດູຝົນດັ່ງນີ້:

ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ໃນລະດູຝົນອາກາດຈະເລີ່ມເຢັນ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມຂື້ນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລະບາດໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ສາມາດພາໃຫ້ເກີດການລະບາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈໄດ້ຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ເປັນຫັວດ, ໄຂ້ຫັວດໃຫຍ່, ຫຼອດລົມອັກເສບ… ດັ່ງນັ້ນ ຈີ່ງຄວນຫຼີກເວັ້ນ ການຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທບໍ່ສະດວກ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການຢູ່ໃກ້ຜູ້ປ່ວຍ ເພາະພະຍາດສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກຄົນໜື່ງໄປອີກຄົນໜື່ງຜ່ານການໄອ ແລະ ຈາມ.

ລະບົບກະເພາະອາຫານ ທີ່ເຮົາພົບເຫັນເລື້ອຍໆ ແມ່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ກິນອາຫານເປັນພິດ ພະຍາດເລົ່ານີ້ເກີດຈາກການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ສະອາດ ຂອງເຊື້ອຈຸລະຊີບ ໂດຍຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາການຖອກທ້ອງ, ຖ່າຍເປັນນໍ້າ ອາດມີໄຂ້ ທ້ອງບິດ ແລະ ຫາກຕິດເຊື້ອທ້ອງບິດອາດມີນໍ້າມູກ ຫຼື ເລືອດປົນອາຈົມໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ໜ້າຝົນຈີ່ງຄວນລະມັດລະວັງອາຫານການກິນເປັນພິເສດ ໂດຍການກິນອາຫານທີ່ສຸກດີ ແລະ ສະອາດ.

ອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະດູຝົນມັກເປັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ສ້າງຄວາມສູນເສຍໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການກະແທກຕຳ, ກະດູກຫັກ ຫຼື ເສຍເລືອດຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນລະດູຝົນຜູ້ຂັບຂີ່ພາຫະນະຕ່າງໆ ຄວນເພີ່ມການລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ .

ອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆ ໃນລະດູຝົນ ມັກຈະເກີດຈາກອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ມີໄຟຮົວ ຊື່ງວິທີປ້ອງກັນການຖືກໄຟດູູດນັ້ນ ເມື່ອເຮົາໂຕປຽກຫ້າມເປີດສະວີດໄຟ ຫຼື ສຽບປັກໄຟ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຖືກໄຟດູດໄດ້ ແລະ ຄວນໝັ່ນກວດເຊັກອຸປະກອນ ແລະ ສາຍໄຟ ທີ່ສຳຄັນຄວນຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນພາຍໃນບ້ານ ຫຼື ຕໍ່ສາຍດິນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີ.

ໃນລະດູຝົນເຮົາຄວນລະວັງສັດທີ່ມີພິດທຸກໆ ປະເພດເຊັ່ນ: ແມງງອດ, ຂີ້ເຂັບ, ​ງູ… ອື່ນໆ ບໍ່ຄວນໄປບ່ອນທີ່ມີຫຍ້າຮົກ ໂດຍສະເພາະເວລາກາງຄືນ ຖ້າຈຳເປັນເດີນທາງຄວນໃສ່ເກີບຫຸ້ມຂໍ້ທີ່ສູງ, ໃສ່ໂສ້ງຂາຍາວ, ເສື້ອແຂນຍາວ, ກຽມໄຟສາຍ ແລະ ໄມ້ໄປນຳ.

ບໍ່ຄວນໃຊ້ໂທລະສັບໃນບ່ອນທີ່ມີຟ້າຜ່າ, ຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດ ກັບສີ່ງນຳໄຟຟ້າທຸກຊະນິດ ເຊັ່ນ: ເງີນ, ຄຳ, ຄຳຝຣັ່ງ ລວມໄປເຖີງການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນເວລາທີ່ມີຟ້າລົມຝົນແຮງ.

ຫັວງວ່າຄວາມຮູ້ທີ່ເອົາມາຝາກນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ອ່ານທຸກໆ ທ່ານ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໜ້າຝົນ.