ການນອນກັດແຂ້ວ ເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ພົບໄດ້ຈາກພະຍາດ ຜິດປົກກະຕິຈາກການນອນຫຼັບການຢຸດຫາຍໃຈຂະນະຫຼັບຈາກການກັ້ນ, ແຕ່ບາງຄົນອາດເກີດຈາກປັດໃຈຊົ່ວຄາວ ເຊີ່ງພົບຫຼາຍໃນໄວເດັກ 15-40% ແລະ ພົບໃນຜູ້ໃຫຍ່ 8-10% ເຊັ່ນ: ການຄຽດ ແລະ ການດື່ມສີ່ງມືນເມົາ.

ຖ້າມີອາການດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນໄປພົບແພດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຕອນເຊົ້າມີອາການປວດຂາ, ນອນຫຼັບແລ້ວກັດແຂ້ວ ຈົນແຂ້ວເຈັບແຂ້ວ ຫຼື ແຂ້ວຄອນ, ມີຄົນໃກ້ຕົວບອກ, ເປັນບາດແຜໃນປາກ, ເຈັບຫົວ ແລະ ແຂ້ວສຽວ.

ຜູ້ທີ່ມີອາການທີ່ກ່າວຂ້າງເທີງນັ້ນ ຄວນໄປພົບແພດ ສະເພາະທາງດ້ານພະຍາດຄວາມຜິດປົກກະຕິຈາກການຫຼັບ ເພື່ອກວດຫາສາເຫດ ແລະ ປີ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.