ວິທີເຮັດໃຫ້ແອລົດເຢັນ: ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະສະຕາດລົດທຸກໆ ເທື່ອ ເຮົາຄວນປິດສະວີດຄວບຄຸມຄອມເຟດເຊີ (A/C) ກ່ອນເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຄອມເຟດເຊີ ເປັນຕົວກຳລັງຂອງໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ເຮົາສະຕາດລົດນັ້ນເອງ.

  1. ເລີ່ມຕົ້ນກັບການໃຊ້ຄວາມແຮງພັດລົມສູງ: ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາສະຕາດລົດແລ້ວ ອຸ່ນນະພູມພ້ອມເຮັດວຽກ ຢ່າຟ້າວປັບອຸ່ນນະພູມຄວນເປີດແອໂດຍໃຊ້ຄວາມແຮງຂອງພັດລົມເສຍກ່ອນ. ພ້ອມນີ້ເພື່ອເປັນການໄລ່ຄວາມຮ້ອນໃນລະບົບແອອອກໄປ ໂດຍຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຮົາຈີ່ງຄ່ອຍປິດສະວີດ (A/C) ປັບອຸ່ນນະພູມໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.
  2. ຖ້າອາກາດເຢັນເກີນໄປແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ວິທີປັບອຸ່ນນະພູມສູງຂື້ນ ແທນການປັດຊ່ອງແອ: ຖ້ານັ່ງໃນລົດແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າອຸ່ນນະພູມເຢັນຫຼາຍ ຢ່າຟ້າວປີ່ນຊ່ອງແອໄປຈາກຕົນເອງ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ວິທີປັບອຸ່ນນະພູມໃຫ້ສູງຂື້ນແທນ ຄອມເຟດເຊີ ຈະໄດ້ບໍ່ເຮັດວຽກໜັກໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.
  3. ປິດແອກ່ອນເຖີງຈຸດໝາຍປາຍທາງ: ກ່ອນເຖີງຈຸດໝາຍປາຍທາງປະມານ 5-10 ນາທີ ໃຫ້ປິດສະວີດຄວບຄຸມຄອມເຟດເຊີ (A/C) ແລະ ເປີດພັດລົມດ້ວຍຄວາມແຮງສູງສຸດແທນ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດພາວະການເຮັດວຽກຂອງຄອມເຟດເຊີ ແລະ ໄລ່ຄວາມຊຸ່ມອອກຈາກຄວາມເຢັນ. ຊື່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດພາຍໃນລົດໄດ້ດີ ຖ້າເຮັດແບບນີ້ເລື້ອຍໆ ແອລົດຂອງທ່ານຈະບໍ່ມີກີ່ນເໝັນອັບແນ່ນອນ ຈາກນັ້ນເມື່ອເຖີງທີ່ໝາຍແລ້ວຈີ່ງຄ່ອຍປິດພັດລົມກ່ອນດັບເຄື່ອງ.
  4. ບໍ່ຄວນໃຊ້ນໍ້າຫອມຊະນິດທີ່ມີແອລກໍຮໍ: ບໍ່ຄວນເລືອກນໍ້າຫອມຊະນິດທີ່ມີແອລກໍຮໍ ມາສຽບໄວ້ໜ້າຊ່ອງແອ ເພາະນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕູ້ແອເພໄວຂື້ນໄດ້.
  5. ໄລ່ຄວາມຮ້ອນອອກກ່ອນ: ສຳລັບລົດທີ່ຈອດຕາກແດດໄວ້ດົນໆ ຄວນເປີດລົມເປົ່າລະດັບແຮງສຸດ ໂດຍບໍ່ທັນເປີດສະວີດຄວບຄຸມຄອມເຟດເຊີ (A/C) ກ່ອນປະມານ 5 ນາທີ ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະຊ່ວຍໄລ່ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມຊຸ່ມທີ່ຄ້າງຢູ່ໃນລະບົບແອ. ເມື່ອຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມຊຸ່ມຫຼຸດລົງແລ້ວ ຈີ່ງຄ່ອຍເປີດສະວີດຄວບຄຸມຄອມເຟດເຊີ (A/C) ຕາມຫຼັງກໍ່ໄດ້ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍການເຊື່ອມຂອງຈັກລົດໄດ້ແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຕູ້ແອມີກີ່ນເໝັນອັບໜ້ອຍລົງໄດ້.
  6. ບໍ່ຄວນເປີດແວ່ນລົດເລື້ອຍໆ: ການທີ່ເຮົາເປີດ-ປິດ ແວ່ນລົດຢູ່ເລື້ອຍໆ ນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະນໍາຄວາມຮ້ອນເຂົ້າມາໃນລົດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ສີ່ງຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາຕັນແອລົດໄດ້ໄວຂື້ນ. ຫາກຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເປີດແວ່ນຄົນຂັບລົດ ຄວນໃຫ້ປິດຊ່ອງແອບໍລິເວນຄົນຂັບລົດກ່ອນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນປິວເຂົ້າມາໃນລະບົບແອ ວິທີນີ້ຈະເປັນການຊ່ວຍການໃຊ້ແອໃຫ້ດົນນານ.
  7. ຖ້າແອບໍ່ເຢັນຢ່າຝືນ: ຫາກຕົວເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າແອບໍ່ເຢັນ ໃຫ້ຮີບປິດນໍ້າຢາແອ ຫຼື ສະວີດຄວບຄຸມຄອມເຟດເຊີ (A/C) ໃນທັນທີ ແລະ ສາມາດໃຊ້ພັດລົມເປົ່າໄດ້ຢູ່ ພ້ອມນີ້ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄອມເຟດເຊີເພ. ຈາກນັ້ນ ຈີ່ງນຳລົດໄປກວດເຊັກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແອລົດ.

ເມື່ອຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ ສຳລັບລົດໃຜທີ່ກຳລັງພົບພໍ້ຫານີ້ຢູ່ກໍ່ລອງເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂ້າງເທີງນີ້ໄດ້ ເພາະຈະບໍ່ໄດ້ເສຍເງີນເຂົ້າຮ້ານແປງລົດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປະຢັດເງີນໃນກະເປົາຂອງທ່ານນຳອີກ.