ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນສີ່ງສຳຄັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະໄວມີສຸຂະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລວມໄປເຖີງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສຸຂະພາບບໍ່ເທົ່າກັນ ເມື່ອເປັນແບບນີ້ຄວນຮັກສາສຸຂະພາບແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຢູ່ສະເໝີ.

  • ໄລຍະ 1 ອາຍຸແຕ່ 0-6 ປີ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ໃນທ້ອງກໍ່ຄວນມີການກວດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງຢ່າງປອດໄພ ຈາກຜູ້ປົກຄອງຢ່າງເໝາະສົມ ມີການໄປສີດວັກຊິນໃຫ້ຄົບຖ້ວນພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ພະຍາຍາມສ້າງພັດທະນາການທາງດ້ານທັກສະການຮຽນຮູ້, ພຶດຕິກຳ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.
  • ໄລຍະ 2 ອາຍຸແຕ່ 7-18 ປີ ສີ່ງທີ່ເນັ້ນໜັກທີ່ສຸດໃນການເລີ່ມເຂົ້າສູ່ເດັກນ້ອຍ ຈົນຮອດໄວລຸ້ນຄືການສ້າງພາວະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ອາລົມໃຫ້ເຂົ້າໃຈສີ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ສະເໝີ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທາງຄວາມຄິດທີ່ດີ ຮູ້ຈັກການເລືອກທາງຍ່າງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫ່າງໄກຈາກອະບາຍຍະມຸກທັງຫຼາຍ ເພື່ອການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
  • ໄລຍະ 3 ອາຍຸແຕ່ 19-60 ປີ ເປັນໄລຍະເວລາເຮັດວຽກເຕັມໂຕ ແຕ່ການຮັກສາສຸຂະພາບພັດໜ້ອຍລົງ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດຕ່າງໆ ແຕ່ການເບີ່ງແຍງຕົນເອງໃນໄວນີ້ເປັນສີ່ງສຳຄັນ ຕ້ອງເອົາໃສ່ໃຈສຸຂະພາບຕົນເອງຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອວ່າເມື່ອເຂົ້າສູ່ໄວທອງ ຈະໄດ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ.
  • ໄລຍະ 4 ອາຍຸແຕ່ 60 ປີ ຂື້ນໄປ ເປັນໄວທີ່ມີອາຍຸສູງ ແລະ ມີພະຍາດໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບຈາກແພດຕະຫຼອດ, ກິນຢາຕາມກໍານົດ, ອອກກຳລັງກາຍທີ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂື້ນ.