ຢ່າເປີດໂທລະພາບປະໄວ້: ເພາະນອກຈາກຈະເບີ່ງໂທລະພາບເພີນແລ້ວ ຈົນລືມຢາກນອນ ຖ້າເປີດໂທລະພາບຄ້າງໄວ້ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼັບໄດ້ຍາກຂື້ນ.

ບໍ່ຄວນກິນຊາ, ກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກໍຮໍກ່ອນນອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ປະສາດແຂງ ນອນບໍ່ຫຼັບ.

ຢ່າເປີດໄຟໄວ້ໝົດຄືນ: ເພາະແສງໄຟຈະເຮັດໃຫ້ຢຸດຜະລິດເມລາໂທນິນ (ການຜະລິດໃນຊ່ວຍນອນຫຼັບ) ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການປັບປ່ຽນກົນໄກໃນຮ່າງກາຍ.

ຢ່່າຈົດຈໍ່ກັບເວລາ: ການເຝົ້າກັງວົນວ່າເດີກເທົ່າໃດແລ້ວ ຈະຍີ່ງເຮັດໃຫ້ກະວົນກະວາຍນອນຫຼັບຍາກຂື້ນ.

ຢ່າເຮັດວຽກຢູ່ຕຽງນອນ: ເພາະວຽກຈະວົນວຽນຢູ່ໃນສະໝອງເຮັດໃຫ້ກັງວົນຈົນຕາຄ້າງ.