ອາການພູມແພ້ອາກາດ ຫຼື ອາການແພ້ດັງ (allergic Rhinitis) ເກີດຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານພູມແພ້ຈາກການຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ, ລະອອງເກສອນດອກໄມ້, ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ບໍ່ວ່າອາກາດຈະຮ້ອນ ຫຼື ອາກາດເຢັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຊວພາຍໃນດັງແຕກຕົວ ແລະ ເລັ່ງສານອອກມາເຮັດໃຫ້ເຫຍື່ອຫຸ້ມດັງອັກເສບ

ອາການມີດັ່ງນີ້:

ຈາມ

ຄັນດັງ

ນໍ້າມູກໄຫຼ

ເຫຍື່ອຫຸ້ມຕາອັກເສບ

ໄຊນໍອັກເສບ (ການອັກເສບຂອງດັງ)

ຄໍອັກເສບ

ວິທີການຮັກສາ

ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5ໝູ່

ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ

ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ

ຫຼີກເວັ້ນສີ່ງທີ່ແພ້

ຢູ່ບ່ອນທີ່ສະອາດ