ລາຍຈ່າຍຄ່ານໍ້າມັນໃນແຕ່ລະເດືອນເປັນສີ່ງທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຫາວິທີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍສ່ວນນີ້ບໍ່ໃຫ້ເປັນພາລະຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວນຂັບຂີ່ດ້ວຍພຶດຕິກຳທີ່ເໝາະສົມ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍເລື່ອງຄວາມປອດໄພແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ່ານໍ້າມັນໄດ້ນຳອີກ ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈີ່ງລວມສາລະທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ລົດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປະຢັດນໍ້າມັນດັ່ງນີ້:

ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນນໍ້າໜັກທີ່ບັນທຸກ: ຂະນາດລົດທີ່ໃຫຍ່ເຊັ່ນ: 2000 CC ຈະມີຄວາມສີ້ນເປືອງນໍ້າມັນຫຼາຍກ່ວາລົດຄັນນ້ອຍ 1600 CC ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຖ້າຫາກມີການບັນທຸກເຄື່ອງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນອອກກໍາລັງກາຍ, ລົດຖີບ, ເສື້ອນອນ, ກະເປົາ ແລະ ເກີບ ອື່ນໆ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສີ້ນເປືອງຄ່ານໍ້າມັນຫຼາຍຂື້ນເຊັານດຽວກັນ.

ຄວບຄຸມຄວາມໄວໃຫ້ເໝາະສົມ: ການຂັບຂີ່ຄວາມໄວ 90 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຈະມີຄວາມປອດໄພສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ເອງ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນີ້ບໍ່ຄວນທີ່ຈະອອກລົດດ້ວຍການເລັ່ງລົດແຮງ, ລ້ຽວລົດຂະນະຍັງໃຊ້ຄວາມໄວສູງ ຫຼື ເບກກະທັນຫັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຈັກລົດເຮັດວຽກໜັກ ໃນສ່ວນຂອງຜ້າເບກ, ຢາງລົດເຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນເສຍຫາຍໄວຂື້ນດ້ວຍ.

ບໍ່ຄວນຕິດຈັກ ແລະ ເປີດແອລົດປະໄວ້: ຜູ້ຂັບຂີ່ສ່ວນຫຼາຍມັກສະຕາດລົດປະໄວ້ ເປັນເວລາດົນໆ ເພື່ອຈະໃຫ້ລົດເຢັນກ່ອນຈີ່ງຈະເດີນທາງ ການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສີ້ນເປືອງຄ່ານໍ້າມັນແນ່ນອນ ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນບັນຫາໃນໄລຍະຍາວຄື: ຈະມີນໍ້າມັນສ່ວນທີ່ເຜົາໃໝ້ບໍ່ໄດ້ສົມບູນ, ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນກະບອກສູບ, ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເສຍຄ່າບໍາລຸງຮັກສາໄວກ່ອນອັນຄວນ ແນະນຳວ່າຜູ້ທີ່ຂັບລົດໄປເຮັດວຽກໃນຕອນເຊົ້າ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດແອ ເພາະອາກາດຍັງມີຄວາມເຢັນຢູ່ ສາມາດປະຢັດຄ່ານໍ້າມັນໄດ້ຫຼາຍຕໍ່ເດືອນ.

ບໍ່ຄວນປ່ຽນເກຍລົດໄວ, ບໍ່ຢຽບຄາດ: ສາລະທົ່ວໄປຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຜູ້ຂັບຂີ່ມືໃໝ່ມັກເຮັດເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນເກຍສູງມາເປັນເກຍຕໍ່າຢ່າງໄວວາ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບເກຍເຮັດວຽກໜັກກ່ວາປົກກະຕິ, ການຢຽບຄາບ (ຄວນປ່ຽນແທນການໃຊ້ເບກມືແທນດີກ່ອນການຢຽບຄາດດຸໆ). ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ຈຳນວນຫຼາຍມັນເລັ່ງລົດ ໂດຍປ່ອຍຄາດຍັງບໍ່ສຸດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃນລະບົບຄາດຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄວກ່ວາປົກກະຕິອີກດ້ວຍ.

ຫັວງວ່າສາລະທົ່ວໄປເພື່ອການປະຢັດນໍ້າມັນລົດນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸກທ່ານ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການຂັບຂີ່ໄດ້ດີຍີ່ງຂື້ນ.