ຢາປະຈຳເຮືອນ ເປັນຢາທີ່ເຈົ້າຂອງບ້ານຄວນມີໄວ້ຕິດບ້ານ ເພາະຈະໄດ້ຮັກສາໃນເວລາເຈັບເປັນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ທັນເວລາ, ສາມາດຮັກສາປີ່ນປົວໃນເວລາເຈັບເປັນໄດ້ເລັກໜ້ອຍໆ ໂດຍທ່ານສາມາດຮັກສາດ້ວຍຕົນເອງ  ມື້ນີ້ເຮົາຈະເອົາຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາປະຈຳບ້ານ ມາຝາກທຸກທ່ານ.

ຢາສາມັນປະຈຳບ້ານເປັນຢາທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ ຖ້າໃຊ້ຖືກວິທີກໍ່ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ຢາດີໄອ, ເຈັບຫົວ, ເປັນຫັວດ, ເຈັບທ້ອງ, ບາດແຜຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ທົ່ວໄປໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີໃບສັ່ງແພດ.

ເມື່ອຮູ້ຢາປະຈຳບ້ານແລ້ວກໍ່ຕ້ອງຮູ້ເລືອກຊື້ຕູ້ເກັບຢາໃຫ້ຖືກລັກສະນະດັ່ງນີ້:

  • ຕູ້ຄວນກັນແສງໄດ້ ເພາະໂຕຢາບໍ່ຄວນຖືກແສງແດດ ດ້ານໜ້າອາດເປັນແວ່ນເລື່ອນເພື່ອວ່າໃຫ້ເບີ່ງເຫັນທາງໃນມີຢາຫັຍງແດ່ (ແວ່ນຂອງຕູ້ຢາກໍ່ບໍ່ຄວນຖືກແສງແດດ)
  • ຕູ້ຢາຄວນມີຂະນາດທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ ສາມາດບັນຈຸຢາໄດ້ພຽງພໍກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
  • ຄວນມີຊັ້ນແຍກຢາ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດວາງການແຍກປະເພດຢາ ຊື່ງອາດແບ່ງເປັນສາມກຸ່ມຄື: ກຸ່ມຢາສຳລັບໃຊ້ພາຍໃນ, ກຸ່ມຢາສຳລັບໃຊ້ພາຍນອກ ແລະ ອຸປະກອນໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ບ່ວງຢາ, ສຳລີ ເປັນຕົ້ນ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຕູ້ຢາປະຈຳບ້ານກໍ່ຖືເປັນເລື່ອງສຳຄັນເຊັ່ນ:

  1. ຄວນຢູ່ບ່ອນສູງ ເດັກນ້ອຍຢື້ບໍ່ເຖີງ
  2. ບໍ່ຄວນຕັ້ງຕູ້ຢາໃນບ່ອນທີ່ມີແສງແດດໂດຍຕົງ
  3. ບໍ່ສຳພັດກັບຄວາມປຽກຊື້ນໄດ້ງ່າຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຢາເສື່ອມສະມັດຖະພາບໄວຂື້ນ