ອັນດັບທີ່ 16 ແມ່ນບ້ານ ນາຕໍນ້ອຍ

ອັນດັບທີ່ 15 ແມ່ນບ້ານ ຜາປູນ

ອັນດັບທີ່ 14 ແມ່ນບ້ານ ວັງຂາມ

ອັນດັບທີ່ 13 ແມ່ນບ້ານ ນາໄຮ

ອັນດັບທີ່ 12 ແມ່ນບ້ານ ຖິ່ນ

ອັນດັບທີ່ 11 ແມ່ນບ້ານ ໜອງແຊງ

ອັນດັບທີ່ 10 ແມ່ນບ້ານ ດອນໃໝ່

ອັນດັບທີ່ 9 ແມ່ນບ້ານ ປົ່ງ

ອັນດັບທີ່ 8 ແມ່ນບ້ານ ໃຫ່ຍ

ອັນດັບທີ່ 7 ແມ່ນບ້ານ ນາຊຳພາຊ້າງ

ອັນດັບທີ່ 6 ແມ່ນບ້ານ ລ້ອງປໍ

ອັນດັບທີ່ 5 ແມ່ນບ້ານ ນາເລົາ

ອັນດັບທີ່ 4 ແມ່ນບ້ານ ນາຍາວ

ອັນດັບທີ່ 3 ແມ່ນບ້ານ ນາລາ

ອັນດັບທີ່ 2 ແມ່ນບ້ານ ທ่ານາ (ຮອງອັນດັບທີ່ 1)

ອັນດັບທີ່ 1 ແມ່ນບ້ານ ນາຕໍໃຫ່ຍ (ຊະນະເລີດ)