ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັກກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບດໍາລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ຄໍາໄຊເລົາ ລຶເຕຊາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ມີນັກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດນໍ້າມັນ ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງດໍາລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 331/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບໍລິສັດນໍາເຂົາເຊື້ອໄຟ ຈາກນັ້ນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນຜ່ານມາ ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ມີມາດຕະການແກ້ໄຂ. ບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫ້ບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນລູກຄ້າຂອງຕົນນໍາເຂົ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ຫຼືຜ່ານແດນ ແລະ ສາມາດຊື້ຫຼືເປັນຕົວແທນໃຫ້ຜູ້ຜະລິດປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ບໍລິສັດທີ່ມີສິດຊື້ນໍ້າມັນເຊື້ອເຊື້ອໄຟ ຈາກບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ຊື້ຈາກຜູ້ຜະລິດ-ປຸງແຕ່ງຢູ່ພາຍໃນເພື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫ້ປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ລູກຄ້າຂອງຕົນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟດ້ວຍບໍລິສັດຂອງຕົນເອງໄດ້; ຢາກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 23 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ປໍ້າບໍລິສັດລົງທຶນເອງໝາຍເຖິງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນເປັນຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີການຂາຍຍ່ອຍດ້ວຍຕົນເອງຫຼືໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເປັນຜູ້ດໍາເນີນການຂາຍຍ່ອຍ ໂດຍຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ປໍ້ານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍທີ່ບຸກຄົນຫຼືນິຕິບຸກຄົນໄດ້ລົງທຶນປຸກສ້າງດໍາເນີນທຸລະກິດເອງຫຼືເປັນການຮ່ວມທຶນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ວາງໄວ້ຫຼືເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໃຫ້ບໍລິສັດພາຍໃນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຕ້ອງຂຶ້ນເຄື່ອງໝາຍຫຼືສັນຍາລັກໂລໂກ ຂອງບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນທີ່ຕົນເປັນຕົວແທນເທົ່ານັ້ນ. ທຶນຈົດທະບຽນແມ່ນມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນເງິນ, ຮຸ້ນ ແລະ ວັດຖຸ ເຊິ່ງຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງ ເປັນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດນັ້ນໆ ຕະຫຼອດໄລຍະການດໍາເນີນທຸລະກິດ ມູນຄ່າຊັບສິນຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ, ການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ ນອກຈາກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດແລ້ວ ທຶນຄົງທີ່ ທີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດ ປະເມີນຊັບສິນທີ່ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງໃນ ສປປ ລາວ, ທຶນໝູນວຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານ ສປປ ລາວຫຼືທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຢັ້ງຢືນທຶນດັ່ງກ່າວຕ້ອໃມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່າ 6 ເດືອນ; ເຊິ່ງທັງສອງການຢັ້ງຢືນນີ້ແມ່ນບໍລິສັດຕ້ອງດໍາເນີນເອງ. ຈຸດປະສົງເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 331/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັກໃຫ້ດໍາລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມີຄວາມເອກະພາບ ແລະ ມີສິດທິຜົນສູງໃນການແກ້ໄຂສະພາບການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ; ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ມີຄວາມເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ປັບປຸງທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເຄື່ອໄຫວທຸລະກິດຖືຶກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໃນດໍາລັດດັ່ງກ່າວ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
medialaos xayaboury