ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019 ນີ້. ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຕາງໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໂດຍ ທ່ານ ສົມຫວັງ ແກ້ວວິໄລສັກ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຕາງໜ້າສະມາຄົມສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບັດ ໂດຍ ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຈັນທະລືໄຊ ປະທານສະມາຄົມ RRDPA ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ, ມີບັນດາຮອງເຈົ້າເມືອງ 5 ເມືອງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບ້ານເປົ້າໝາຍ 5 ບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແມ່ນຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຕ່ນີ້ເຖິງຕຸລາ ປີ 2020 ໂດຍຈະໄດ້ກໍານົດເອົາ 5 ເມືອງ , ຈໍານວນ 5 ບ້ານ ມີປະມານ 1.500 ຄອບຄົວ, ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 906 ລ້ານກວ່າກີບ ເຊັ່ນ: ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ 1 ບ້ານ ຄື: ບ້ານນາມອນ, ເມືອງພຽງ ມີ 1 ບ້ານຄື ບ້ານດອນຕິ້ວ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊມີ 1 ບ້ານຄືບ້ານ ນາເປືອຍ, ເມືອງປາກລາຍມີ 1 ບ້ານຄືບ້ານໂພນ ແລະ ເມືອງບໍ່ແຕນມີ 1 ບ້ານຄືບ້ານບໍ່ແຕນ, ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 5 ບ້ານ, 5 ເມືອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີມີຄື:

ເຮັດການປະເມີນສະພາບການຕັດໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄມ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ, ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜົນຂອງກິດຈະກໍາ, ດໍາເນີນການທົດສອບກົນໄກການຄວມຄຸມຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງໄມ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໄມ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການຄ້າຈາກປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານຕາມກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງ: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ 5 ບ້ານທີ່ມີການນໍາໃຊ້ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ. ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດດ້ານດານຄ້າໄມ້ຈາກປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ, ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກັບ FLEGTCSO ກ່ຽວກັບການສະເໜີຮ່າງສໍາລັບນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ4 ໄມ້ທໍາມະຊາດຈາກປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ 4 (TLD4) ຈັດກອງປະຊຸມເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການໃນການເປີດຕົວໂຄງການສະມາຄົມສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄົ້ວ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ(ສຄພຊ)ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ແຜນງານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນເນື່ອງຈາກວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ກໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ປະຊາຊົນມີສິດນໍາໃຊ້ໄມ້ຈາກປ່າທໍາມະຊາດຕາມປະເພນີສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດສະເໜີໂຄງການນໍາໃຊ້ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດແຜນງານ FACEU – FLELT ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ກັບປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊ້ໄມ້ຕາມປະເພນີທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄ້າ. ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍບົນພື້ນຖານ ມີຫຼັກການ ວິທີການ ຂັ້ນຕອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ ສປປລາວໃຫ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຕັດໄມ້ໃນຂອບເຂດປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານໃຫ້ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສານໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury