ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາອົງ ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ ສຸດ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງປະຊາ ຊົນ, ຄຳສະເໜີຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ພົນລະເມືອງ 290 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຄົ້ນ ຄວ້າແກ້ໄຂແລ້ວ 257 ເລື່ອງ, ຍັງກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ 33 ເລື່ອງ, ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ອອກມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ເຊັ່ນ: ອອກຄຳສັ່ງຈັບຕົວ 1.494 ສະບັບ,ອອກຄຳສັ່ງກັກຂັງພາງ 6.906 ສະບັບ, ອອກຄຳສັ່ງຕໍ່ເວລາກັກຂັງພາງ 4.850 ສະບັບ, ອອກຄຳສັ່ງປ່ອຍຕົວພາງ 525 ສະບັບ, ອອກຄຳສັ່ງກວດ ຄົ້ນເຄຫາສະຖານ 528 ສະບັບ,ອອກຄຳສັ່ງຢຶດຊັບ 22 ສະບັບ

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງອອກຄຳແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມ ຈຳນວນ 1.218 ສະບັບ; ໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ 8.358 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 7.638 ເລື່ອງ,ໃນນັ້ນ ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອດຳເນີນການ ສືບສວນ-ສອບສວນຄືນໃໝ່ 2.442 ເລື່ອງ, ໂຈະການດຳເນີນຄະດີ 13 ເລື່ອງ,ຊັດມ້ຽນຄະດີ 249 ເລື່ອງ, ສົ່ງພາກສ່ວນອື່ນ 66 ເລື່ອງ, ສັ່ງຟ້ອງສົ່ງສານ 4.868 ເລື່ອງ, ສານສົ່ງກັບເພື່ອກວດກາຄືນໃໝ່ 66 ເລື່ອງ,ຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມ 3.832 ເລື່ອງ,ສານພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມການຖະແຫຼງ 3.820 ເລື່ອງ, ສານຕັດສິນບໍ່ເອົາຕາມການຖະແຫຼງ 12 ເລື່ອງ, ສານສະເໜີຄັດຄ້ານ 8 ເລື່ອງ. ໄດ້ຮັບຄະດີແພ່ງຂັ້ນຕົ້ນ 793 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 733 ເລື່ອງ, ໄດ້ຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານ 529 ເລື່ອງ, ສານພິຈາລະນາຕັດສິນເອົາຕາມການຖະແຫຼງ 526 ເລື່ອງ, ສານຕັດສິນບໍ່ເອົາຕາມການຖະແຫຼງ 3 ເລື່ອງ.

ໄດ້ຮັບສຳ ນວນຄະດີອາຍາຂັ້ນອຸທອນ 319 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 304 ເລື່ອງ, ຖະແຫຼງສົ່ງສານຂັ້ນອຸທອນ 304 ເລື່ອງ, ຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານ 281 ເລື່ອງ ແລະ ສານພິພາກສາເອົາຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງໄອຍະການ 276 ເລື່ອງ,ໃນນັ້ນ ພິພາກສາເອົາຕາມຄຳຖະແຫຼງບາງ ສ່ວນ 30 ເລື່ອງ,ພິພາກສາບໍ່ເອົາຕາມຄຳຖະແຫຼງ 5 ເລື່ອງ, ສະເໜີ ຄັດຄານ 4 ເລື່ອງ. ໄດ້ຮັບຄະດີແພ່ງຂັ້ນອຸທອນ 501 ເລື່ອງ,ແກ້ໄຂແລ້ວ 457 ເລື່ອງ,ໄດ້ຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານຂັ້ນອຸທອນ 427 ເລື່ອງ,ສານພິພາກສາເອົາຕາມຄຳຖະແຫຼງ 391 ເລື່ອງ,ໃນນັ້ນພິພາກສາເອົາຕາມຄຳຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 38 ເລື່ອງ,ພິພາກສາບໍ່ເອົາຕາມການຖະແຫຼງ 36 ເລື່ອງ, ສະເໜີຄັດຄ້ານ 4 ເລື່ອງ.ໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີອາຍາຂັ້ນລົບລ້າງ 199 ເລື່ອງ,ແກ້ໄຂແລ້ວ 131 ເລື່ອງ,ຖະແຫຼງສົ່ງສານຂັ້ນລົບລ້າງ 131 ເລື່ອງ,ຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານ 76 ເລື່ອງ, ສານໄດ້ພິພາກສາຕາມຄຳຖະແຫຼງ 74 ເລື່ອງ, ພິພາກສາບໍ່ເອົາຕາມການຖະແຫຼງ 2 ເລື່ອງ.

ໄດ້ຮັບຄະດີແພ່ງຂັ້ນລົບລ້າງ 234 ເລື່ອງ,ແກ້ໄຂແລ້ວ 232 ເລື່ອງ,ໄດ້ຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານຂັ້ນລົບລ້າງ 71 ເລື່ອງ, ສານພິພາກສາຕາມຄຳຖະແຫຼງ 71 ເລື່ອງ,ໃນນັ້ນ ພິພາກສາເອົາຕາມຄຳຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 5 ເລື່ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຮື້ຟື້ນຄະດີອາຍາ 73 ເລື່ອງ,ແກ້ໄຂແລ້ວ 37 ເລື່ອງ,ໃນນີ້ຕົກລົງບໍ່ຮື້ຟື້ນຄະດີ 9 ເລື່ອງ ແລະ ສະເໜີທວງສຳນວນຄະດີເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ 28 ເລື່ອງ. ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຮື້ຟື້ນຄະດີແພ່ງ 227 ເລື່ອງ,ແກ້ໄຂແລ້ວ 115 ເລື່ອງ,ໃນນັ້ນຕົກລົງບໍ່ຮື້ຟື້ນຄະດີ 61 ເລື່ອງ ແລະ ສະເໜີທວງສຳນວນຄະດີເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ 54 ເລື່ອງ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

Medialaos Massmedia