ໃນໂອກາດດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງລອງຄັ້ງທີ IX, ສະຫາຍ ເພັດສະຫວັນ ກໍາມະການປະຈໍາພັກເມືືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆລອງ, ໄດ້ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ 2014-2019, ຕໍ່ກອປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງລອງວ່າ: ໃນ 5 ປີຜ່ານມາເສດຖະກິດຂອງເມືອງລອງມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນລະດັບ 9%/ປີ, ລວມຍອດລາຍຮັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບັນລຸໄດ້ 420 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 203 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບໄດ້ 1.392 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 8 ວາງອອກປະຕິບັດໄດ້ 87%,ໃນນີ້ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 24% ກວມເອົາ 50%, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ກວມເອົາ 27%, ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 1% ກວມເອົາ 22% ຂອງລາຍຮັບລວມ-ໄດ້ຈັດຕັ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 87 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 28,93 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 26% ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 12 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 6,43 ຕື້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ 16 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 11,56 ຕື້ກີບ, ທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 59 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 11 ຕື້ກີບ, ມີໜ່ວຍບໍລິການ 219 ຫົວໜ່ວຍ ມູນຄ່າ 110,16 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ພາຍໃນ 182 ຫົວໜ່ວຍ ມູນຄ່າ 13,87 ຕື້ກີບ, ຕ່າງປະເທດ 37 ຫົວໜ່ວຍມູນຄ່າ 96,29 ຕື້ກີບ 5 ປີຜ່ານມາເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານບັນລຸ 13,84 ຕື້ກີບ ລື່ນຄາດໝາຍ 3,24 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 12 ຕື້ກີບ, ຊັບສິນຂອງລັດ 1,78 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນການ ປະຕິບັດໄດ້ 93%.

ບັນດາໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານປະຈຳເມືອງໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ການບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວເມືອງທັງໝົດ 118 ກ່ວາຕື້ກີບ, ລະດົມເງິນຝາກໄດ້ 13 ຕື້ກ່ວາກີບ, ກວມເອົາ 7 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 46 ບ້ານ. ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 3.175 ຮຕ, ໃນນີ້: ເນື້ອທີ່ນາ 1.782 ຮຕ ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 831 ຮຕ, ຜະລິດເຂົ້າເປືອກໄດ້ 44.914ໂຕນ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 351 ກິໂລກະລາມ/ຄົນ/ປີ, ມີຊົນລະປະທານທັງໝົດ 166 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ ປີ 2014 ຫຼຸດລົງ 22 ແຫ່ງ,5 ປີຜ່ານມາຜົນຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳໄດ້ທັງໝົດ 69.168 ໂຕນທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 60.600 ໂຕນ,ໄດ້ສົ່ງເສີມປູກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດ ສາຫະກຳ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການ ປູກຢາງພາລາ ເນື້ອທີ່ 3.069 ເຮັກຕາ, ປາດຢາງແລ້ວ 2.658 ເຮັກຕາ, ຜະລິດນ້ຳຢາງໄດ້ 12.22 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 62 ຕື້ກີບ, ສົ່ງເສີມການປູກໝາກຖົ່ວ 132 ເຮັກຕາ, ປູກສາລີ 2.887 ຮຕ, ປູກໝາກແຕງໂມ 940 ຮຕ, ປູກໝາກແໜ່ງເນື້ອທີ່ 510 ເຮັກຕາ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ສ້າງກອງທຶນພັດ ທະນາບ້ານໄດ້ 14 ກອງທຶນ ມີທຶນໝູນວຽນ 1,20 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 205 ລ້ານກີບ.

ໄດ້ຈັດສັນເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ອາຊີບຄົງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບ ຄົວ ແລະ ບ້ານ, ທົ່ວເມືອງມີຄອບຄົວພົ້ນທຸກ 3.767 ຄອບຄົວ ກວມ 69,40%, ຍັງມີ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ 1.661 ຄອບຄົວກວມເອົາ 30,60% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ມີບ້ານພົ້ນທຸກແລ້ວ 27 ບ້ານ ກວມ 58,70%, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ບ້ານ, ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 19 ບ້ານກວມເອົາ 41,30% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວເມືອງ, ຄຽງຄູ່ກັບການແກ້ໄຂຄວາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານພັດທະນາ 34 ບ້ານເທົ່າກັບ 42%, ສ້າງຄົວເຮືອນພັດທະນາໄດ້ 4.213 ຄົວເຮືອນ ເທົ່າກັບ 42% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ.

ຍັງມີບ້ານທຸກຍາກ 41 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 51% ແກ້ໄຂຄົວເຮືອນທຸກຍາກໄດ້ 69 ຄົວເຮືອນ ເທົ່າກັບ 8% ທົ່ວເມືອງມີບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ກວມ100%,ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດກວມ 100%, ປະກາດບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນາສຸກໄດ້ 34 ບ້ານ, ທົ່ວເມືອງມີໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 46 ຫົວໜ່ວຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23 ຫົວໜ່ວຍ ມີຕະຫລາດອຸດສາຫະກໍາ-ກະສິກໍາ 1 ແຫ່ງ, ຕະຫລາດນັດກຸ່ມບ້ານ 2 ແຫ່ງ ລວມມູນຄ່າ 62,68 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 33,26 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າສົ່ງອອກສິນຄ້າບັນລຸ 296,98 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ສິນຄ້າກະສິກໍາມູນຄ່າ 269,20 ຕື້ກີບ ສີນຄ້າອຸດສາຫະກໍາມູນຄ່າ 9,18 ຕື້ກີບຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງສຳເລັດຮູບ ແລະ ເຄີ່ງສຳເລັດຮູບ ມູນຄ່າ 15,19 ຕື້ກີບ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງມູນຄ່າ 3,40 ຕື້ກີບ ສ້າງຕັ້ງການຄ້າຂັ້ນບ້ານໄດ້ 23 ບ້ານ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ 190 ຫົວໜ່ວຍ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 13,86 ຕື້ກີບ ມູນຄ່າຈາລາຈອນສິນຄ້າພາຍໃນບັນລຸ 766 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ 5 ປີ ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 4%,ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນມູນຄ່າສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ 32% ຂອງລວມຍອດລາຍຮັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ,ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ,ກົດໝາຍ ແລະ ມີຄຸນະພາບ, ແກ້ໄຂຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫຼືອບໍ່ເກີນ 20% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວໃນທົ່ວເມືອງ,ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸ 6-10 ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ 98%, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດກວມ 100%, ວິດຖ່າຍ 95%, ສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ໄດ້ 100% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນາທຳໃຫ້ໄດ້ 100% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວໃນທົ່ວເມືອງ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ນີ້ຫາ ປີ 2024ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ, ໂດຍສະເພາະຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງນຳເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ໂດຍການຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການອັນລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໃຫ້ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ ແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ ແຜນເງິນ ພ້ອມທັງ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍຢ່າງປະຢັດ, ເພີ່ມທະວີການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ, ສະກັດກັ້ນ -ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງຮົ່ວໄຫຼງົບປະມານ, ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.

ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ, ສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ, ບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລະດົມທຶນຮອນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງລອງ
ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.