ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານການສະໜອງນ້ຳສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເຂດຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ ປີ 2019-2030 ໄດ້ກໍານົດການລຶບລ້າງ ການຖ່າຍຊະຊາຍ ໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນ 2025.

ທ່ານ ດຣ.ສຸດສາຄອນ ຈັນທະພອນ ຫົວໜ້າສູນອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈັດຫານ້ຳສະອາດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມເຜີຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານນ້ຳ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2019 ນີ້ ວ່າ: ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້, ສຸມໃສ່ໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງຢ່າງສະເໝີພາບ ດ້ານການບໍລິການນ້ຳສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ, ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ, ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເປັນບູລິມະສິດທຳອິດ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເຮັດໃຫ້ລະບົບນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ, ໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວຂອງລັດ ຫລື ສະຖານທີ່ ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເປ່ເພຕິດຂັດ.     ທັງນີ້, ກໍເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຊົມໃຊ້ ນ້ຳດື່ມ-ນ້ຳໃຊ້ ທີ່ພຽງພໍ, ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ, ລວມທັງເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ສຸຂາພິບານ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ພຽງພໍ. ຜ່ານມາ ຂະແໜງການສະໜອງນ້ຳສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໄດ້ຜະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນ ການຂະຫຍາຍ ການບໍລິການ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ຳ, ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ຮັບປະກັນ, ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ອື່ນໆ.

ອີງຕາມຕົວເລກລາຍງານ ຈາກການສຳຫລວດດັດຊະນີ ໝາຍດ້ານສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2017 ລະບຸວ່າ: ປະຊາກອນປະມານ 71% ຂອງຈຳນວນ ຄົວເຮືອນທັງໝົດ ໄດ້ມີວິດຖ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ,​ ໃນນັ້ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງບັນລຸ 91% ແລະ ຢູ່ຊົນນະບົດບັນລຸ 62%.

ຄອບຄົວໃນຕົວເມືອງ ທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳທີ່ປອດໄພມີ 46% ແລະ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ມີພຽງແຕ່ 25%, ໃນຂະນະຕົວເລກການຖ່າຍຊະຊາຍ ຂອງປະຊາກອນຢູ່ເຂດ ຊົນນະບົດຍັງມີເຖິງ 23,9% ແລະ ການຂາດສານອາຫານຊ້ຳເຮື້ອ ຂອງເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ມີປະມານ 35%.

Medialaos