ການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖີງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງທີ່ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ຈາກການເກີດພະຍາດໄຂ້ເຈັບເປັນ ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນອກຈາກການອອກກຳລັງກາຍແລ້ວ ການເບີ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບ ກໍ່ມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນ ການພັກຜ່ອນ ເຊີ່ງກໍ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ.

ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນກໍ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບຕົນເອງ ພ້ອມທັງເລື່ອງຂອງການອອກກຳລັງກາຍ ການພັກຜ່ອນ ແລະ ອາຫານການກິນ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເກີດພະຍາດຕ່າງໆ ຕາມມາ ເຊີ່ງມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງປະສົບບັນຫາກັບໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທີ່ຕົນເອງບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ສາເຫດມາຈາກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຕ້ອງພົບກັບຄວາມທຸກ ກັບໂລກໄພທີ່ເກີດຂື້ນແຕ່ບາງເທື່ອການອອກກຳລັງກາຍແບບຜິດວິທີກໍ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນດີໃຫ້ເຮົາສະເໝີໄປ ໂດຍສະເພາະການໂດດ ຫຼື ແລ່ນເປັນເວລາດົນເກີນໄປ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກປວດຕາມຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊີ່ງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດເປັນໂລກອັບເສບໄດ້ ຕໍ່ໄປເຮົາຈະພາທ່ານໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບໂລກອັກເສບ ແລະ ອາຫານຊ່ວຍແກ້ຂໍ້ອັກເສບທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບັນເທົາ ແລະ ໝົດບັນຫາກັບໂລກນີ້.

ໂລກອັກເສບແມ່ນຫັຍງ?

ໂລກຂໍ້ອັກເສບ ຫຼື Arthritis ເປັນໂລກຂອງກຸ່ມທີ່ແຍກອອກມາໄດ້ 200 ຊະນິດ ທີ່ພົບກັນເລື້ອຍໆ ມີຢູ່ 2 ຊະນິດ ຄື: ໂລກຂໍ້ເຊື່ອມ ຫຼື ຂໍ້ອັກເສບເລື້ອລັງ Osteoarthritis ແລະ ໂລກຂໍ້ອັກເສບຮູມາດອຍ ຫຼື ປວດຂໍ້ຮູມາດອຍ The Rumatoid Arthritis ເຊີ່ງທັງ 2 ຊະນິດມີສາເຫດຂອງໂລກຕ່າງກັນ ດັ່ງນີ້:

ໂລກຂໍ້ເຊື່ອມນັ້ນ ເກີດຈາກຄວາມອ່ອນແອຂອງກະດູກອ່ອນ ທີ່ຫຸ້ມຂໍ້ກະດູກຄ່ອຍໆ ຫາຍໄປ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ກະດູກສຽດສີກັນ ເວລາເຄື່ອນໄຫວຈົນເກີດອາການຂໍ້ຢຶດ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປວດບໍລິເວນຂໍ້ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີອາກາດເຢັນ ສ່ວນໂລກຂໍ້ອັກເສບຮູມາດອຍ ສາເຫດທີ່ພົບເລື້ອຍໆ ຄືເກີດຈາກລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຜິດປົກະຕິ ແລະ ເກີດຈາກການທຳລາຍຂໍ້ກະດູກຂອງຕົນເອງ ເຊີ່ງໂລກນີ້ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ກັບທຸກເພດໄວ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີອາຍຸ 20 ປີ ຂື້ນໄປ ສ່ວນເພດຍີງມີແນວໂນ້ມຫຼາຍກ່ວາເພດຊາຍເຖີງ 3 ເທົ່າ ທີ່ຈະເປັນໂລກນີ້ ລວມເຖີງໂລກເລື້ອລັງທີ່ມີອາການແບບບໍ່ຫາຍຂາດໄປຕະຫຼອດ ແຕ່ສຳລັບຄົນເຈັບບາງຄົນກໍ່ສາມາດເປັນໂລກນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເປັນໂລກຂໍ້ອັກເສບຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເປັນຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກຕົວເກີນກ່ວາເກນປົກກະຕິ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຫຼື ນັກກິລາທີ່ມີຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ກໍ່ມີສິດເປັນໄດ້ຄືກັນ ນັກກິລາແລ່ນໂດດສີ່ງກີດຂວາງ ນັກແລ່ນ ນັກໂດດສູງລ້ວນຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງ ເພາະຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ຕ່າງໆ  ໂດຍສະເພາະຫົວເຂົ່າ ແລະ ຂໍ້ຕີນຫຼາຍເປັນພິເສດ ໃນການແລ່ນ ຫຼື ໂດດ ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງກົດຂໍ້ກະດູກ ຄືກັບຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ເຖີງວ່າເຮົາຈະເຫັນເຖີງຂໍ້ດີຂອງການອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ການຫຼີ້ນກິລາວ່າມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະມີຜົນເສຍ ເຊີ່ງການໃຊ້ຂາ ແລະ ຂໍ້ຫຼາຍເກີນໄປ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົານັ້ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມແຕ່ກໍ່ຍັງມີອາຫານທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ເຮົາຈະພາໄປຮູ້ຈັກ ກັບອາຫານຊ່ວຍແກ້ຂໍ້ອັກເສບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ອາຫານທີ່ຊ່ວຍແກ້ຂໍ້ອັກເສບທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ທີ່ເກີດບັນຫາໂລກຂໍ້ເສື່ອມ

ສຳລັບອາຫານທີ່ຊ່ວຍແກ້ຂໍ້ອັກເສບທີ່ດີທີ່ສຸດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານມີຄຳແນະນຳວ່າ ໃຫ້ບໍລິໂພກລັກສະນະດຽວກັນກັບຜູ້ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ເຊີ່ງເປັນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າ ແຕ່ຖ້າໃຫ້ດີຕ້ອງເນັ້ນໄປທາງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນຫຼັກ ໃຫ້ຮ່ວມກິນກັບອາຫານປະເພດພືດທີ່ມີການຂັດສີໜ້ອຍທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ຂ້າວກໍ່າ, ແປ້ງບໍ່ຂັດຂາວ ແລະ ຜັກຂຽວຕ່າງໆ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງເບຕ້າ, ແຄໂລທີນ, ໂດເລດ, ເຫຼັກ ແລະ ວິຕາມິນຊີ ຄວນກິນໃຫ້ໄດ້ທຸກມື້ ແລະ ກິນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ນອກຈາກອາຫານຂອງກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວນັ້ນ ຄວນເລືອກບໍລິໂພກດັ່ງສີ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ປາທີ່ມີກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ຢູ່ຫຼາຍເຊັ່ນ: ປາເຊລມອນ ປາຊາດີນ ປາກະບອກ ປາທູ ປາດຸກ ແລະ ປາຊິວເປັນຕົ້ນ ໂດຍສະເພາະເປັນໂລກອັກເສບຮູມາດອຍ.

ພືດປະເພດ ເຂົ້າກໍ່າ ຂະນົມປັງ ສາລີ ຖົ່ວຕ່າງໆ ສຳລັບຖົ່ວ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະບໍລິໂພກຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະມີໄຂມັນສູງ ຊື່ງເປັນສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກເພີ່ມຂື້ນ.

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຊັ່ນ: ຜັກຂຽວຕ່າງໆ ກ້ວຍທີ່ເປັນແຫຼ່ງໂປແຕສຊຽມ ຄວນກິນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ຂີງຖືວ່າເປັນປະໂຫຍດທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນເລື່ອງນີ້ເຊັ່ນກັນ ຊື່ງພົບວ່າມີສານຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັກເສບໄດ້ ຈີ່ງຄວນກິນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 5 ກຼາມ ຢ່າງໜ້ອຍ ອາທິດ 2 ເທື່ອ ລວມໄປເຖີງຜັກຊີນາລີ້ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຮັກສາໂລກນີ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກຂໍ້ເຊື່ອມ.

ການອອກກຳລັງກາຍຄວນອອກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແຕ່ບໍ່ຄວນອອກທຸກມື້ ຄວນຈະພັກຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍ 2 ມື້ ແລະ ບໍ່ຄວນອອກດົນເກີນໄປ ຊື່ງອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດເປັນໂລກຂໍ້ອັກເສບ ຂໍ້ເຊື່ອມໄດ້ ເມື່ອອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳແລ້ວຢ່າລືມພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ທີ່ສໍາຄັນເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນນັ້ນ ຄືສີ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຄວນກິນແຕ່ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະອາຫານຊ່ວຍແກ້ຂໍ້ອັກເສບ ທີ່ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໄປນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດທັງນັ້ນ.