1. ກຽມເລື່ອງບ່ອນພັກ                           
  2. ກະເປົ໋າເດີນທາງ
  3. ກຽມແຜນເດີນທາງ                           
  4. ກຽມຢາປະຈຳຕົວ
  5. ກຽມລົດໃຫ້ພ້ອມ                             
  6. ກຽມເງີນ
  7. ກຽມຮ່າງກາຍຕົນເອງໃຫ້ພ້ອມ                         
  8. ກຽມອາຫານ
  9. ກຽມຂອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ                          
  10. ເຄຍວຽກ ຫຼື ພາລະກິດຕ່າງໆ ກ່ອນເດີນທາງ