ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 04 ກັນຍາ 2020 ຢູ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເເດັກ , ທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກຳມະການ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກຳມະການ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ນາງ Beate Dastel ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ, ກຳມະການ ຄຊກມດ ທັງເປັນປະທານ ຄກມດ ກະຊວງ/ອົງການ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ , ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາສະຖານທູດ, ອົງການ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຕໍ່ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025) ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 56 ທ່ານ, ຍິງ 37 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ 19 ທ່ານ.

ຜ່ານການລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເດັກ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ຕົວແທນເດັກ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເອກະຊົນ ລວມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມໃນການລົງນາມຄວາມໝາຍໝັັ້ນການພັດທະນາເດັກລາວ ຄົນລຸ້ນປີ 2030 ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດມາສູ່ເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ການພັດທະນາທ່າແຮງຂອງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າລຸ້ນປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.2.

ການພັດທະນາເດັກເຖິງຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍອັນ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເດັກລາວບັນດາເຜົ່າແມ່ນຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການ, ພາວະເດັກຂາດສານອາຫານ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໃນພາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາພາກບັງຄັບ ຕໍ່າກ່ວາຄາດໝາຍ, ການນໍາໃຊ້ສື່່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ໃນທາງທີ່ເສຍຫາຍຂອງເດັກ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025) ມີບາດກ້າວອັນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາແຜນງານ, ແຜນວຽກຈຸດສຸມໃຫຍ່, ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຕ່າງ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ ໄລຍະ (2021-2025) ຄື:
ການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປູກຈິດສຳນຶກ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
ການທົບທວນນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກສິດທິເດັກ
ການແກ້ໄຂສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກຢູ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ມູນເພິ້ມເຕີມ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ຈັນທະນາຄອນ ໄຊຍະວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາເດັກ,
ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ
ອີເມວ: [email protected]
ໂທ: 020-23851149, 030-9755652, ເບີວັອດແອັບ: 020-58606418