ອົງການ ຢູນິເຊັບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເພີ້ມໂອກາດໃນການຮຽນ ແບບທາງໄກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກຄົນ

ນັກຮຽນຂອງຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຫຼາຍກວ່າ 1.4 ລ້ານຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍາລັງກັບຄືນສູ່ ຫ້ອງຮຽນຂອງຕົນເອງ. ເຖິງຈະບໍ່ມີຂໍ້ມູນຢັ້ງຢືນຊັດເຈນ ແຕ່ອີງຕາມການຄາດຄະເນ ສາມາດປະມານໄດ້ວ່າເດັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ທາງເລືອກໃນການຮຽນແບບທາງໄກ (ຜ່ານທາງ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ອອນລາຍ ຫຼື ອຸປະກອນການຮຽນທີ່ສາມາດເອົາກັບເມືອເຮືອນໄດ້) ໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ປິດການຮຽນ-ການສອນ ໃນກາງເດືອນມີນາ ເຖິງ ມິຖຸນາ.

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 2 ກັນຍາ – ໃນຂະນະທີ່ໂຮງຮຽນຈະໄດ້ກັບມາເປີດການຮຽນ-ການສອນອີກຄັ້ງ ພາຍຫຼັງຈາກການ ຈໍາກັດບໍລິເວນໂຕເອງ, ນັບແຕ່ຫ້ອງກຽມປະຖົມຈົນເຖິງຊັ້ນມັດທະຍົມ ລວມໄປເຖິງ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 14,700 ໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມເປີດຄືນໃນໄລຍະອາທິດທໍາອິດຂອງເດືອນກັນຍານີ້. ໃນໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນໃໝ່ນີ້, ອົງການ ຢູນິເຊັບ ຢາກຈະຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຮ່ວມມືທຸກພາກສ່ວນໃນການເພີ່ມທາງເລືອກໃນການຮຽນແບບທາງໄກ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸກຂະອະນາໄມ ແລະ ຮັກສາບໍ່ໃຫ້ມີການຕັດງົບປະມານດ້ານການສຶກສາຕື່ມອີກ.

ໃນຕົ້ນປີ 2020, ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຮຸນແຮງ ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ປິດການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອຊ່ວຍຢຸດຢັ້ງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປິດການຮຽນ-ການສອນນີ້ ໄດ້ກະທົບນັກຮຽນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 1.5 ຕື້ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໄປຈົນເຖິງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ກວມເອົາຢູ່ 1.4 ລ້ານຄົນ.

ທ່ານນາງ ປອ ເພຍ ບຼີດໂຕ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງມາດຕະການໆກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ວາງແຜນ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນຈະສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນໄດ້ ຖ້າຫາກ ເກີດມີກໍລະນີການລະບາດຄືນຮອບສອງ ລວມໄປເຖິງກໍລະນີເກີດໄພພິບັດອື່ນໆທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຢຸດການຮຽນ-ການສອນອີກ ເຊັ່ນ ໄພນໍ້າຖ້ວມ. ພວກເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມາກະທົບຕໍ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ເຮັດວຽກປະສານງານກັບພາກລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍຈະກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຜົນການຮຽນຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.”

ເພື່ອໃນແນ່ໃຈວ່າໂຮງຮຽນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເດັກນັກຮຽນ, ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງທາງເລືອກຂອງການ ຮຽນ-ການສອນ ທີ່ເໝາະສົມກັບບໍລິບົດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອົງການ ຢູນິເຊັບ ກໍໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອົງການ ຢູນິເຊັບ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຈັດລາຍການສຶກສາເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງໂທລະພາບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນແບບທາງໄກໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ປິດການຮຽນ-ການສອນ. ສໍາລັບສົກຮຽນໃໝ່ນີ້, ປື້ມຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນຊັ້ນກຽມປະຖົມ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຈະໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມທັງສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູອາຈານ ໃຫ້ສາມາດສະໜອງ ຫຼື ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃນການຮຽນແບບທາງໄກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃນການຮຽນແບບທາງໄກ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ດ້ານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຮຽນບໍ່ທັນໝູ່. ອົງການ ຢູນິເຊັບ ຍັງຈະຊວ່ຍການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ, ອ່າງລ້າງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັກສາອະນາໄມຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໃນຊັ້ນກຽມປະຖົມ ແລະ ປະຖົມເພີ່ມຕື່ມໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານນາງ ປອ ບຼີດໂຕ ຍັງກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາຍັງໄດ້ພະຍາຍາມນໍາໃຊ້ນະວັດນະກໍາໃໝ່ໆ ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນ. ຊຶ່ງໃນເລື່ອງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ພາກລັດຖະບານ ໃນການສ້າງຊ່ອງທາງການຮຽນ-ການສອນທາງອອນລາຍ ທີ່ເປັນດິຈິຕອນ ສໍາລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນຜ່ານທາງດິຈິຕອນ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍໃນ ສປປ ລາວ ໃນການຮຽນແບບທາງໄກ.”

ນອກຈາກນີ້, ອົງການ ຢູນິເຊັບ ຍັງໄດ້ເປີດໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກ #ປອດໄພກັບໄປໂຮງຮຽນ ໄລຍະທີ 2 ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນເພື່ອ ສົ່ງເສີມການກັບໄປໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສືບຕໍ່ປົກປ້ອງສັງຄົມຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ເພື່ອ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ການປູກຈິດສໍານຶກນີ້ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານ ກໍ່ຄື ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ວັອດເອັຟ ແລະ ສື່ອື່ນໆ ເພື່ອເຕືອນພໍ່ແມ່, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບວິທີໃນການຮັກສາຄວາມປອດ ໄພພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ສື່ການຮຽນຢູ່ເຮືອນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ແລະ ແຈກຢາຍ, ບົດສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຮຽນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູອາຈານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນໃໝ່ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມເຮັດການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາການ ກັບຄືນເຂົ້າໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ ກໍ່ໄດ້ຖືກພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ.

ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ ການເຂົ້າເຖິງການຮຽນແບບທາງໄກ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັດພິມ ໂດຍ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ໃນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເດັກນັກຮຽນໃນທົ່ວໂລກ ຫຼື ປະມານ 463 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຮຽນ ແບບທາງໄກໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຮງຮຽນປິດການຮຽນ-ການສອນ. ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ແມ່ນກວມເອົາປະມານ 80 ລ້ານຄົນ.

ບົດລາຍງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ 100 ປະເທດ ມາເປັນຕົວແທນການວິເຄາະໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຮຽນແບບທາງໄກ ໃຫ້ແກ່ເດັກໃນຊັ້ນກຽມປະຖົມ, ຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ. ຂໍ້ມູນນັ້ນລວມມີ ການເຂົ້າເຖິງໂທລະທັດ, ວິທະຍຸ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງຫຼັກສູດທີ່ຈະນໍາມາສົ່ງຕໍ່ຜ່ານບັນດາຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຮງຮຽນປິດການຮຽນ-ການສອນ.

ບົດລາຍງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ເດັກທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແມ່ນເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກປະລະໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຮງຮຽນປິດການຮຽນ-ການສອນ. ບົດລາຍງານຍັງລາຍງານເຖິງອັດຕາການເຂົ້າເຖິງທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມກຸ່ມອາຍຸ ກໍ່ຄືເດັກນັກຮຽນທີ່ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດ ມີແນວໂນ້ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະຖືກປະລະຈາກການຮຽນແບບທາງໄກ ໃນຊ່ວງໄລຍະປີທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

— ຈົບ —

ກ່ຽວກັບອົງການ UNICEF

ອົງການ UNICEF ເຮັດວຽກໃນບາງສະຖານທີ່ ທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ປົກຄອງພິເສດ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນ, ຢູ່ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ, ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີຂື້ນໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການ UNICEF ແລະ ວຽກງານທີ່ເຮົາເຮັດເພຶ່ອເດັກນ້ອຍ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊ www.unicef.org.

ຕິດຕາມ ອົງການ UNICEF ໃນ Twitter ແລະ Facebook

ກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກປອດໄພກັບໄປໂຮງຮຽນ

ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກນີ້, ບັນດາ ເອກະສານ ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ:

  • ອຸປະກອນການຮຽນຢູ່ເຮືອນ.
  • ຮູບພາບຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ໃນຍຸກປົກກະຕິໃໝ່.
  • PSAs
  • ແຜ່ນໂປຼດເຕີ້ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍຕ່າງໆ.
  • ບັດສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
  • ເອກະສານຄໍາແນະນໍາ (ຄໍາແນະນໍາໃນການກັບໄປໂຮງຮຽນປອດໄພ, ລາຍການກວດສອບສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ)
  • ຮູບພາບ QR ສໍາລັບການເຮັດສໍາຫຼວດການກັບຄືນເຂົ້າໂຮງຮຽນ
  • ຊຸດການສື່ສານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
Maria Fernandez, ຫົວໜ້າຝ່າຍສື່ສານ [email protected]
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການສື່ສານ. ໂທ: +856205519682. ອີເມວ: [email protected]