ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2020 ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ ມອບຍານພາຫະນະ, ອຸປະກອນໄອທີ, ອຸປະກອນສຸຂະອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນການຫຼີ້ນຂອງເດັກເພື່ອການຮຽນຮູ້, ສ້າງຈິນຕະນາການ ແລະ ເພື່ອການຜ່ອນຄາຍ ລວມເປັນມູນຄ່າ 48,545 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂົງເຂດວຽກງານການແກ້ໄຂທຸກຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຄ້າມະນຸດໃນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຊ່ວງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ.

ທຶນໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ, ອົງການຄອຍກາ KOICA ແລະ ຢູນິເຊັບອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ USAID, ໃນການມອບ-ຮັບຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ລົດຕູ້ 1 ຄັນ, ຄອມພິວເຕີ 12 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງພິມ 6 ອັນ, ໂປຣເຈັກເຕີ 3 ຊຸດ, ພັອກເກັດໄວຟາຍ 6 ອັນ, ອຸປະກອນສຸຂະອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນການຫຼີ້ນຂອງເດັກເພື່ອການຮຽນຮູ້, ສ້າງຈິນຕະນາການ ແລະ ເພື່ອການຜ່ອນຄາຍ ເຊິ່ງຄາດວ່າເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ 1,000 ກວ່າຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ. ອຸປະກອນທັງໝົດແມ່ນຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງລວມມີ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມພັດທະນາແມ່ຍິງ, ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ 2 ແຫ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

“ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈະນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຢູນິເຊັບ ເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຕິດຕາມສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກສະ ຫະພັນແມ່ຍິງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພວກເຂົາ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປອ. ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໃນງານມອບຮັບທີ່ຈັດຂຶ້້ນທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ.

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຫຼາຍດ້ານຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ການ ຈໍາກັດບໍລິເວນ, ໂຮງຮຽນປິດການຮຽນ-ການສອນ  ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຕຶງຄຽດເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນກໍລະນີຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກເຊັ່ນວ່າ: ການແຕ່ງງານເດັກ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກອອນລາຍ

“ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 387 ຄົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກປອດໄພໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ” ກ່າວໂດຍທ່ານ ນາງ ປອ. ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ.

ທ່ານ ນາງ ປອ ເພຍ ບຣິໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ວິກິດທາງສັງຄົມ ໃນສປປ ລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກຈາກຜົນກະທົບຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວລາຍໄດ້ຕໍ່າຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ, ຂາດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິການທາງສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍດ້ານຄວາມຮຸນແຮງ, ການຖືກລະເລີຍ, ການຂູດຮີດ, ການທາລຸນ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ” ທ່ານ ນາງ ປອ ເພຍ ບຣິໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ອົງການ ຢູນິເຊັບ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວຽກງານປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກສັງຄົມສົງເຄາະເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ວຽກງານການໃຫ້ບໍລິການແກ່ເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19”.