ອັກຄີໄພຄືກັນກັບ “ສັດທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຼັບຮູ້ນອນ” ເຊີ່ງສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກໆ ເວລາພວກເຮົາຄວນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດອັກຄີໄພ.

 ມື້ນີ້ເຮົາມີຫຼັກການງ່າຍໆ ມາຝາກທ່ານ!..

  • ຈັດລະບຽບເຄື່ອງຂອງພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນໃຫ້ດີ ໂດຍການເກັບຮັກສາເຄື່ອງຂອງທີ່ເກີດອັກຄີໄພໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຫ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ເປັນບ່ອນເປັນຈຸດ.
  • ສ້ອມແປງ ຫຼື ຮັກສາສີ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສົມບູນ ແລະ ປອດໄພ.
  • ຫ້າມຝ່າຝືນຂໍ້ຫ້າມພາຍໃຕ້ຈິດສຳນຶກ ຄວນລະວັງ ເຊັ່ນ: ຫ້າມສຽບປັກສຽບປະໄວ້ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໃໝ້ໄດ້.
  • ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງຢ່າງເຄັ່ງຂັດ ວ່ອງໄວ ເພື່ອອອກຈາກສະຖານທີ່ຢ່າງປອດໄພ.
  • ຄວນມີອຸປະກອນດັບເພີງ ກຽມໄວ້ກ່ອນເກີດເຫດໄຟໃໝ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟລຸກລາມ.