ປະຈຸບັນນີ້ ເຮົາເນັ້ນການປູກຜັກດ້ວຍຕົນເອງ, ກິນເອງ ເສດຖະກິດແບບນີ້ການປູກຜັກໄວ້ກິນເອງຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າມັນປອດໄພຈາກສານເຄມີແນ່ນອນ.

ສວນຜັກໄລຍະສັ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຖົ່ວງອກ, ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກອ່ອນຕະເວັນ, ບົວລະພາ, ຜັກຊີ, ຜັກກາດນາ, ຜັກກາດຮ່ອງເຕ້, ໝາກເຜັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ວິທີການປູກຜັກກາດຮ່ອງເຕ້

ຈະໃຊ້ວິທີການຫວ່ານແກ່ນໃນດິນ ຫຼື ຈະຫວ່ານແກ່ນແບບເປັນແຖວ ກໍ່ງ່າຍຕໍ່ການເກັບກິນ ໂດຍນຳເອົາແກ່ນ 1 ສ່ວນປະສົມກັບຊາຍທີ່ສະອາດ 3 ສ່ວນ ແລະ ຫວ່ານໃຫ້ເຕັມແຖວ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ປຸ໋ຍ ໃສ່ເຟືອງຕາມຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນແລ້ວນັ້ນຫົດນໍ້າ ເມື່ອຕົ້ນອອກມາໄດ້ປະມານ 20 ມື້ ໃຫ້ຫຼົກຕົ້ນທີ່ຕິດໆ ກັນອອກ ຄວນຫົດນໍ້າເລື້ອຍໆ ເພາະຜັກກາດຮ່ອງເຕ້ເປັນພືດທີ່ມັກນໍ້າຫຼາຍ.

ວິທີການປູກໝາກເຜັດ

ແຊ່ໝາກເຜັດໃສ່ນໍ້າອຸ່ນປະໄວ້ 1 ມື້ ແລ້ວເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຈາກນັ້ນກໍ່ແກະເອົາແກ່ນມາປູກ ໂດຍການໃຊ້ດິນປົນກັບຊາຍກັບຝຸ່ນບົ່ມ ຂຸດຂຸມໃຫ້ເລີກປະມານ 1/2 ນີ້ວ ຈາກນັ້ນຖີ້ມແກ່ນລົງ 3-4 ແກ່ນຕໍ່ຮູ ຖົມດິນ ແລະ ຫົດນໍ້າ ຖ້າຕົ້ນກ້າປະມານ 6 ນີ້ວ ໃຫ້ນຳເອົາໄປປູກໃສ່ໂຖຢາງ ໃຊ້ເວລາ 2-3 ເດືອນເພື່ອໄດ້ໝາກເຜັດກິນ.

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທ່ານສາມາດປູກຜັກໄດ້ງ່າຍຂື້ນ, ສວຍງາມ, ເລືອກຜັກທີ່ປູກໃຫຍ່ໄວ, ຮັກສາງ່າຍ ພຽງເທົ່ານີ້ເຮົາກໍ່ມີຜັກກິນຢູ່ເຮືອນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າຜັກປອດໄພຢ່າງແນ່ນອນ.