ເປັນການປູກພືດໃນສານລະລາຍທາດອາຫານ (Water culture ຫຼື Hydroponics) ໂດຍການແຊ່ຮາກໃນສານລະລາຍທາດອາຫານ ແລະ ບາງພາກສ່ວນກໍ່ສຳຜັດກັບອາກາດ (Aeroponics)  ຫຼື ເປັນການປູກພືດຢູ່ເທິງວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນດິນ ແລະ ຫົດນໍ້າດ້ວຍສານລະລາຍທາດອາຫານ ຫຼື ປຸ໋ຍ (Substrats)

ລະບົບ hydroponics ທີ່ຄົນມັກສົນໃຈ

1. ລະບົບ NFT (Nutrient Film Technique) ແມ່ນພືດທີ່ປູກໂດຍການໃຫ້ຮາກສຳຜັດກັບສານອາຫານ ໂດຍອາຫານຈະໄຫຼເຂົ້າເປັນແຜ່ນຟີມບາງໆ ໜາ 1-3 ມມ ແລະ ສານລະລາຍທາດອາຫານຈະໄຫຼກັບມາໃຊ້ອີກເທື່ອໜື່ງ.

2. ລະບົບ DFT (Deep Flow Technique) ແມ່ນພືດທີ່ປູກໂດຍການໃຫ້ຮາກສຳຜັດກັບສານອາຫານເລິກ 3-5 ຊມ ເຊິ່ງຈະປູກໃນຊາມ ຫຼື ໂຖປູກດອກໄມ້.

3. ລະບົບ DRFT (Dynamic Root Floating Technique) ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບລະບົບພືດທີ່ປູກໂດຍການໃຫ້ຮາກສຳຜັດກັບສານອາຫານເລິກ 3-5 ຊມ ແລະ ອາກາດ.

ຂໍ້ດີຂອງ hydroponics

1. ມີການຈັດລະບຽບປັດໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນໍ້າ, ທາດອາຫານ, ແສງ ແລະ ອຸນຫະພູມຖືກຈັດສັນໃຫ້ພືດຢ່າງເໝາະສົມ ດັ່ງນັ້ນພືດຈີ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ຜົນຜະລິດຫຼາຍ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ, ສະອາດ, ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ສາມາດປູກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດປີ.

2. ສາມາດປູກໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີດິນ ຫຼື ດິນບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການປູກ ໃຊ້ນໍ້າ ໃຊ້ປຸ໋ຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

3. ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແມ່ນງ່າຍກວ່າພືດປົກກະຕິ.

4. ໃຊ້ແຮງງານໜ້ອຍ.

ຂັ້ນຕອນການປູກຜັກໄຮໂດຼລິກ

1. ກະກຽມເນື້ອທີ່ ແລະ ໂຕະສຳລັບປູກ ປະກອບດ້ວຍໂຕະປູກ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາມວິທີການປະກອບຊຸດ hydroponics ແລະ ວາງໂຕະປູກໃນສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດຢ່າງຫນ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງ/ມື້.

2. ແນວພັນ ແລະ ແກ່ນຜັກມີ 2 ຊະນິດຄື:

2.1 ເຄືອບດ້ວຍດິນໜຽວ ເນື່ອງຈາກວ່າແກ່ນຜັກມີຂະນາດນ້ອຍ ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ ເພາະສະນັ້ນຈີ່ງມີການເຄືອບແກ່ນດ້ວຍດິນໜຽວ ແກ່ນທີ່ຖືກເຄືອບຈະມີອາຍຸສັ້ນເພາະມີການແຕກງອກອອກມາແລ້ວ ແລະ ກໍ່ສະດວກໃນການນຳໃຊ້.

2.2 ບໍ່ເຄືອບແມ່ນແກ່ນປົກກະຕິ.

3. ການກ້າເບ້ຍ ເອົາອຸປະກອນປູກ ເຊັ່ນ: perlite, vermiculite ໃສ່ຈອກກ້າເບັ້ຍ ແລະ ເອົາແກ່ນຜັກໃສ່ໃຈກາງຂອງຖ້ວຍ ຫຸ້ມແກ່ນ ແລະ ຫົດນໍ້າໃຫ້ປຽກ ແລະ ເກັບມ້ຽນໄວ້ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ຫົດນໍ້າທຸກໆ ມື້ ປະມານ 3-5 ມື້ ແກ່ນເລີ່ມແຕກງອກ ແລະ ເລີ່ມໃຫ້ສານລະລາຍອ່ອນໆ ແທນນໍ້າ.

4. ວາງໃສ່ຮາງຂະໜາດ 1.5 ແມັດ

4.1 ຕົວຢ່າງ: ຕື່ມນໍ້າ 10 ລິດ ແລະ ເພີ່ມສານອາຫານ A ແລະ B ແຕ່ລະຢ່າງ 100 cc ຫຼື 10 cc/ ນໍ້າ 1 ລິດ.

4.2 ເອົາເບ້ຍທີ່ແຂງແຮງທີ່ມີອາຍຸປະມານ 2 ອາທິດ ຍ້າຍມາວາງໃສ່ໂຕະປູກ ແລະ ເດີ່ນເຄື່ອງປໍ້ານໍ້າ.

5. ການເບີ່ງແຍງປະຈຳວັນ

5.1 ຮັກສາລະດັບນໍ້າໃຫ້ຢູ່ລະດັບຄວບຄຸມໃນປະລິມານ 10 ລິດ.

5.2 ຄວບຄຸມຄ່າ EC ລະຫວ່າງ 1-1.8 ໂດຍ EC meter ປັບໃຫ້ຫຼຸດໂດຍການເພີ່ມນໍ້າ ແລະ ປັບຄ່າ EC ໂດຍການເພີ່ມປຸ໋ຍ ກໍລະນີບໍ່ມີເຄື່ອງວັດສາມາດເພີ່ມສານອາຫານ A ແລະ B ຕາມຕາຕະລາງ.

5.3 ຄວບຄຸມຄ່າ pH ລະຫວ່າງ 5.2-6.8 ໂດຍເຄື່ອງ pH meter ຫຼື ການທົດສອບ pH Drop ປັບຫຼຸດໂດຍກົດ phosphoric ຫຼື ກົດ nitric (pH down) ແລະ ປັບຄ່າ pH ໂດຍການເພີ່ມ potassium hydroxide (pH up) 2-3 ຢອດ.

6. ການເກັບກ່ຽວ ແມ່ນເກັບກ່ຽວໄດ້ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 45 ວັນ.