ຮີ້ວຮອຍ ຮ່ອງເລີກຢູ່ເທີງໜ້າ = ກະດູກຜ່ອຍ

ເລັບສີຂາວ ເລັບເປັນຮ່ອງ = ຕັບ ແລະ ໄຕຜິດປົກກະຕິ

ເລັບສີຂຽວຄໍ້າ = ໂລກຫອບຫືດ

ຕີນບວມ = ຫົວໃຈ

ປາກເໝັນ = ຫົວໃຈ ແລະ ກະດູກຜົດປົກກະຕິ

ຄໍທາງຫຼັງດຳ = ເບົາຫວານ

ເກີດຝ້າແຜ່ນຢູ່ໜ້າ = ພູມແພ້

ຜົນຫຼົ່ນ = ຕ່ອມຄໍທໍລະພິດ

ປາກແຫ້ງ = ພູມແພ້ຕົນເອງ ແລະ ໂຈແກຣມ

ຕາເຫຼືອງ = ຕັບ ແລະ ຖົງນໍ້າບີຜິດປົກກະຕິ

ໄຝ່ປ່ຽນສີມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂື້ນ = ມະເຮັງຜິວໜັງ