ກົມນິຕິກໍາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບກົມນະໂຍບາຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍພະລັງງານຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 2020 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງ ໃຫ້ພະນັກງານໃນຂະແໜງທະນາຄານ, ທັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ພັດທະນາຂະແໜງການ ຕາມແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເປັນການສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາເອກະສານ ທີ່ສຳຄັນຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນນີ້ມີວິໄສທັດ ປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງອົງການສະຫະປະ ຊາ ຊາດ(SDG), ດ້ວຍການນຳໃຊ້ແຫລ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢ່າງປະຢັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ຕາມ ທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. 

ພະລັງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີບົດບາດສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຊຶ່ງໃນນີ້ ສປປລາວ ກໍມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ ໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ ແລະ ພະລັງ ງານທົດແທນ ອື່ນໆ.

ອຸດສາຫະກໍາດ້ານພະລັງງານນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຂະແໜງອື່ນ, ລວມທັງການຄ້າ-ການບໍລິການ ຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມນີ້, ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຍັງເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ທີ່ສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳລາຍໄດ້ທີ່ເປັນເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາສປປ ລາວ ປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາ ຄ່າຂອງເງິນຕາ ພາຍໃນໆແຕ່ລະປີທີ່ແນ່ນອນ. 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພະນັກງານຂະແໜງ ການທະນາຄານ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ ຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍພະລັງງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໄປໃນລວງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນເອກະພາບບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເພາະມີຫລາຍອັນໄດ້ຕິດພັນ ກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ ກໍຄືຂະແໜງການທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະ ກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)