ລາຍການໂທລະພາບ ສຳລັບການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ຊຸດໃໝ່ “ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ” ແມ່ນມີທັງໝົດ 10 ຕອນ ສືບເນື່ອງຈາກຄວາມາສຳເລັດ ຂອງລາຍການໂທລະພາບ ສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ “ບ້ານຂອງຂ້ອຍ” ແລະ ຈະໄດ້ອອກອາກາດທາງ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ໂທລະພາບລາວສະຕາ ແລະ ສະຖານີໂທລະພາບ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊ່ອງ 8.

ຜະລິດໂດຍ: ໂດຍກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.