ຕ້ອງມີຕັ້ງສະຕິ ແລະ ສະມາທິ.

ປິດແອ ເພາະການເປີດແອຈະເຮັດໃຫ້ພັດລົມເຮັດວຽກ ແລ້ວພັດນໍ້າໃຫ້ກະຈາຍໄປທົ່ວຈັກລົດ.

ໃຊ້ເກຍຕໍ່າ ສຳລັບເກຍກະປຸກຄວນໃຊ້ເກຍ 1 ຫຼື 2 ສ່ວນເກຍໂອໂຕແມ່ນໃຊ້ ເກຍ L.

ບໍ່ຂັບລົດໄວ ຄວນຂັບຊ້າທີ່ສຸດ ບໍ່ຢຸດລົດ ແລະ ຢ່າເລັ່ງຄວາມໄວ.

ຢຽບເບກຊໍ້າໆ ເພື່ອໄລ່ນໍ້າອອກຈາກລະບົບເບກ.

ຫ້າມດັບລົດທັນທີ ຄວນສະຕາດລົດໄວ້ຈັກໜ້ອຍ ເພື່ອໄລ່ນໍ້າທີ່ໄຫຼຢູ່ທໍ່ໄອນໍ້າເສຍ.

ຝາກສຳລັບລົດທີ່ອາດສ່ຽງຕໍ່ການຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຖ້າທ່ານຮູ້ຕົວໃຫ້ຮິີບເອົາແບັດເຕີຣີລົດຂົ້ວໃດຂົ້ວໜື່ງອອກໂດຍໄວ ຫຼື ເອົາອອກທັງສອງຂົ້ວ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຖ້າວ່າລົດຖືກນໍ້າຖ້ວມໝົດຄັນ ກໍ່ໃຫ້ປ່ຽນຂອງເແຫຼວໃນລົດ ເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ນໍ້າມັນເບກ, ນໍ້າມັນເກຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ແຕ່ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ຄວນຂັບລົດໃນນໍ້າ ເພາະວ່າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກບໍ່ຖືກກັບນໍ້າ.