ໃນບັນຫາທີ່ເປັນຊໍາເຮື້ອມາດົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ການສຶກສາຢູ່ປະເທດເຮົາ ກໍແມ່ນເລື່ອງຄຸນນະພາບ ໃນການສິດສອນຂອງຄູ-ອາຈານ ຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສູງ, ​ໄປຄຽງຄູ່ກັບສະພາບຈໍານວນຄູ ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງມີຫລາຍຈົນເຫລືອ ແຕ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ພັດຂາດເຂີນບໍ່ພຽງພໍເປັນຈໍານວນຫລາຍ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບການສຶກສາ ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດແມ່ນຫລຸດໂຕນກັນຫລາຍ.

ບັນຫາທີ່ກ່າວມານີ້, ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນໜຶ່ງທີ່ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂດຍທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພວມເລັ່ງດໍາເນີນການ ຈັດລຽງບູູລິມະສິດ ຂອງຄູອາສາສະໝັກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,​ ໂດຍມອບໃຫ້ຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຮີບຮ້ອນເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕົວເລກຂອງຄູອາສາສະໝັກ ທີ່ມີໃນແຂວງຕົນ ຕາມຄໍາແນະນໍາສະບັບ ເລກທີ 1219/ສສກ, ໂດຍໃຫ້ແຍກເປັນບັນຊີຄູ ໃນ 3 ປະເພດ ຄື: ບັນຊີ 1 ແມ່ນຄູອາສາສະໝັກ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການບັນຈຸເຂົ້າເປັນ ລັດຖະກອນ, ປະເພດນີ້ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20% ຂອງຄູອາສາສະໝັກທັງໝົດ, ບັນຊີ 2 ແມ່ນຄູອາສາສະໝັກ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ໄປຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານວິຊາສະເພາະ ປະເພດນີ້ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 35% ຂອງຈໍານວນຄູອາສາສະໝັກທັງໝົດ ແລະ ບັນຊີ 3 ແມ່ນຄູອາສາສະໝັກ ທີ່ຈະໄດ້ໃຫ້ຢຸດເຊົາການສອນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີ ໂອກາດອອກໄປຊອກຫາປະກອບອາ ຊີບອື່ນໆ ປະເພດນີ້ແມ່ນມີປະມານ 45% ຂອງຄູອາສາທັງໝົດ. ຕາມການລາຍງານ ຈາກ 40 ເມືອງທີ່ໄດ້ມີການຊັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄູອາສາສະໝັກຄືນໃໝ່ ເຫັນວ່າຄູອາສາສະໝັກ ທີ່ສອນຖືກຊັ້ນ, ຖືກສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ ແມ່ນມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 80% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາ. ນອກນີ້, ຄູອາສາສະໝັກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນງານ ດ້ານຄຸນນະພາບ ຂອງການສິດສອນໃນແຕ່ລະປີອີກດ້ວຍ, ພ້ອມທັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການສອບເສັງຄັດເລືອກ ເພື່ອບັນຈຸເປັນລັດຖະກອນ, ຂະນະດຽວກັນຢູ່ຫລາຍແຂວງ ກໍແມ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາການຮັບ ເອົາຄູອາສາສະໝັກໃໝ່ແລ້ວ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຄຸນນະພາບການສິດສອນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນດີລວມເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາ ສະພາບຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍສົມຄວນ, ຍ້ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວຂ້ອງຍັງຊັກຊ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານການຊັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄູຍັງບໍ່ທັນເຮັດ ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຜ່ານມາເຖິງວ່າໄດ້ມີການຈັດ ຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື່ອງຈາກມີຫລາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນ: ໂຮງຮຽນຢູ່ຫ່າງໄກ, ຄູຈໍານວນໜຶ່ງເປັນຜູ້ອາວຸໂສ, ເພດຍິງ ແລະ ມີພື້ນຖານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນມາແລ້ວ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ການສູນເສຍຄູ ໃນຮູບການຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະປີ ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບຂາດຄູ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການລົງຕິດຕາມກວດກາ ການຊັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄູຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຍ້ອນງົບປະມານມີຈໍາກັດ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທິດທາງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນຕໍ່ໜ້າ ທີ່ຈະຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​​ໃສ່ ບາງ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ເປັນ​ຈຸດ​ສຸມ ຄື: ເພີ່​ມທະວີ​ວຽກງານ ການສຶກສາອົບຮົມການ​ເມືອງ​, ແນວ​ຄິດໃຫ້ແກ່ຄູ​, ປັບປຸງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ຄູ ​ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງ​ກັບ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​, ປັບ​ປຸງ​ການຄຸ້ມ​ຄອງຄູ ແລະ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ການ​ສຶກ​ສາ ໂດຍການສົ່ງ​ເສີມ ​ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ​ຄູ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຄູ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ໃນສະ​ຖານ​ສຶກ​ສາ​ຄູ ແນ​ໃສ້​ສ້າງ ໃຫ້​ເປັນ​ສູນ​ແຫ່ງ​ການ ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຄູ ແລະ ສູນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເລີດ​ ໃນ​ສາຍ​ວິ​ຊາ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ສ້າງແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ, ​ແຜນກໍ່ສ້າງ​ຄູທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ແລະ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ການ​ ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ ທຸກ​ຂັ້ນ​ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ ກັບ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການຕົວ​ຈິງ, ຄົ້ນຄວ້າ​ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ນິຕິ​ກຳ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ​ການ​ຮັບ​ນັກຮຽນເຂົ້າ​ຮຽນຄູ ແລະ ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້ເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ພິການ ໄດ້​ມີ​ໂອກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ວິຊາ​ຊີບ​ຄູ, ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ ຄູປະຈຳການ ​ແລະ ຄູອາສາ​ສະໝັກ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ​​ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໄປ​ຍົກ​ລະດັບ​ວຸດ​ທິ ການ​ສຶກສາ​ຕາມ​ລະບົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຕາມ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້, ຄົ້ນຄວ້າ​ເອົາ​ຫລັກສູດ ​ທິດ​ສະ​ດີກາ​ນ​ເມືອງ ​​ແລະ ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ຄູເຂົ້າສອນ​ ໃນ​ຫລັກສູດ​ສ້າງ​ຄູ​ທຸກ​ລະດັບ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ນັກຮຽນ​-ນັກ​ສຶກສາຄູ ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ແລ້ວ ແລະ ການປະ​ເມີນ​ກາ​ນ ປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ພາຍ​ໃນຂອງ​ສະຖານ​ ການ​ສຶກສາຄູ ລວມເຖິງຮ່າງນິຕິກໍາ ແລະ ລະ ບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນ ພັດທະນາຄູໃນຕໍ່ໜ້າ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)