ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020 ທີິ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ທີິ່ ນິວຢອກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜ່ານລະບົບສື່ສານທາງໄກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນ ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຂອງບັນດາປະເທດທີິ່ເປັນພາຄີ ຈຳນວນ 90 ປະເທດ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ການເຊື່ອມສານຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຫມູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳໃຫມ່, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ການສະຫນອງທຶນ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ສຳລັບວຽກງານຊີວະນາໆພັນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ແຫ່ງສປປ ລາວ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ກ່າວຖະແຫຼງການ ຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເຊີິ່ງມີເນື້ອໃນດັັ່ງນີ້: ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດຫນຶິ່ງ ທີິ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ໃນອາຊີຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າທີິ່ອຸດົມສົມບູນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ (CBD) ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1996, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນສູງ ຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ເຊີິ່ງສະແດງອອກຄື: ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາດັັ່ງກ່າວ ເຊີິ່ງຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ສໍາເລັດສະບັບທີ 6. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງານການຄ້າຊີວະນາໆພັນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ທັງເປັນກຸນແຈສໍາຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຄວາມຄຶບຫນ້າຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົົ້ນ ມາຮອດປະຈຸບັນ ປີ 2020 ເນື້ອທີິ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກວມເອົາ 14,2% ຂອງພື້ນທີິ່ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຂອງເຂດປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶ້ນ 20,2% (ລວມທັງເຂດປູ່າປ້ອງກັນແຂວງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນເມືອງ).
ໂດຍສະເພາະ ລັດຖະບານພວກເຮົາ ໄດ້ມີຄວາມສະດຸ້ງໄວ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ໂດຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງລະບົບປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດແບບຄົບຊຸດ ແລະ ອອກກົດໝາຍ, ດໍາລັດ ແລະ ນິຕິກໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະຫລຸບລວມແລ້ວ ການຈະບັນລຸຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມເນື້ອທີິ່ປ່າໄມ້ ໃຫ້ບັນລຸ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020 ນັ້ນ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນອະນາຄົດມໍ່ໆນີ້ ແລະ ປະຈຸບັນ ລັດຖະບານ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການອອກຄໍາສັັ່ງເລກທີ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກປ່າໄມ້ ໃນປີ 2016. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການປູກຈິິດສໍານຶກ, ການສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແນໃສ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.