1. ຫ້າມສະຕາດລົດເດັດຂາດ
  2. ປ່ຽນນໍ້າມັນອອກໃຫ້ໝົດ
  3. ໃສ່ນໍ້າມັນໃຫ້ຖືກ
  4. ທົດລອງຂັບລົດຊ້າໆ
  5. ທົດລອງເລັ່ງລົດຕາມປົກກະຕິ

ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ລະບົບເຄື່ອງຈັກລົດກໍ່ຈະບໍ່ເສຍຫາຍແລ້ວ