ອຸບັດຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາມື້ພັກຜ່ອນ ຫຼື ເວລາປົກກະຕິສ່ວນຫຼາຍເີກດຈາກຄວາມປະມາດ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ເອງ ຄື:

  1. ເມົາແລ້ວຂັບ ຫຼື ດື່ມເຄື່ອງດື່ມສີ່ງມືນເມົາ
  2. ຂັບລົດໄວ ຫຼື ຂັບລົດໄວດ້ວຍຄວາມຄຶກຄະນອງ
  3. ຕັດໜ້າລົດເວລາສັ້ນໆ
  4. ບໍ່ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ

ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າອຸບັດຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກເວລາ ຊື່ງບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ແຕ່ຈະເປັນການດີຖ້າທ່ານລະມັດລະວັງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດແບບບໍ່ປະມາດ.